องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000011
วานนี้ 000009
เดือนนี้ 000323
เดือนก่อน 000307
ปีนี้ 000323
ปีก่อน 006772
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 16 ม.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 9 ม.ค. 2566(ดู 10) 
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ - 27 ธ.ค. 2565(ดู 21) 
  ประชาสัมพัมธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ  - 22 ธ.ค. 2565(ดู 49) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิค ๑๙ เข็มกระตุ้น - 21 ธ.ค. 2565(ดู 19) 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อื่น - 20 ธ.ค. 2565(ดู 20) 
  ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ - 16 ธ.ค. 2565(ดู 45) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับไฟป่า ) จำนวน ๔ รายการ - 20 ม.ค. 2566(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บ.หนองเม็กม.4 ม.6 บ.โนนพระ - 20 ม.ค. 2566(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.x สูง ๒.๒๐ ม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  - 17 ม.ค. 2566(ดู 3) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑๖๑๐ รอ  - 13 ม.ค. 2566(ดู 5) 
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ - 11 ม.ค. 2566(ดู 4) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 - 26 ธ.ค. 2565(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ โด๊ส/ขวดจำนวน ๑,๐๑๙ โด๊ส  - 29 พ.ย. 2565(ดู 5) 

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมงานกีฬาประเพณี ท้องที่ ท้องถิ่น (ดู 43)

วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 6)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 397)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 349)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 : [13 ม.ค. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : [29 ธ.ค. 2565]
  แผนดำเนินงานประจำปี 2566 : [15 ธ.ค. 2565]
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามการใช้พลังงาน ปี 2566 : [7 พ.ย. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 ก.ย. 2565]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 2565]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 : [18 เม.ย. 2565]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 2565]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [7 เม.ย. 2565]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร