องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสงวน ชมภูทิพย์
นายกองค์การบริหารสวนตำบลโคกสว่าง
เบอร์โทร : 0933788830


นายพล พรรคพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
เบอร์โทร : 0646625506


นายถาวร มานะที
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
เบอร์โทร : 0878578813


นายชาติชาย เนตรวัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
เบอร์โทร : 0843693419