องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   7 เม.ย. 2565 151
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   5 เม.ย. 2565 141
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ   5 เม.ย. 2565 131
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง   1 เม.ย. 2565 95
คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 82
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 เม.ย. 2565 87
คู่มือ การปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   1 เม.ย. 2565 86
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ   1 เม.ย. 2565 78
คู่มือการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่   1 เม.ย. 2565 79
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   17 มี.ค. 2564 343
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มี.ค. 2564 197
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มี.ค. 2564 228