องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   24 เม.ย. 2567 89
คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   7 เม.ย. 2565 212
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ   5 เม.ย. 2565 226
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง   1 เม.ย. 2565 143
คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 127
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 เม.ย. 2565 136
คู่มือ การปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   1 เม.ย. 2565 125
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ   1 เม.ย. 2565 123
คู่มือการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่   1 เม.ย. 2565 125
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   17 มี.ค. 2564 505
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มี.ค. 2564 244
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มี.ค. 2564 272