องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายเสรี สามารถ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0804813094


นายวิลัย โพธิ์มาตร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0916067269


นายคำเกษ คนหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลโคกสว่าง หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 0822252236


นายประดิษ์ แสงจันดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลโคกสว่าง หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 0918892489


นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 0822252236


นางทองใบ นวลเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลโคกสว่าง หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 0623016873


นายสมศักดิ์ อยู่ไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลโคกสว่าง หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0950496353


นายทองมอน พลเยี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลโคกสว่าง หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0963896567


นายวิรุต โคตรคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลโคกสว่าง หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 0908915510


นายสวาด บุญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลโคกสว่าง หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0829735107