องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

​วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 กองอำนวยการรักษาความมั่งคั่งภายในราชอาณาจักร ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันจากภัยยาเสพติด ให้กับ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 กองอำนวยการรักษาความมั่งคั่งภายในราชอาณาจักร ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันจากภัยยาเสพติด ให้กับ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.ค. 2567 (ดูู 6)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา นายอะมร ไชยคำ อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา นายอะมร ไชยคำ อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร้องขอขอความช่วยเหลือ เรื่องหนี้สิน และที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ร้องขอความช่วยเหลือได้นำที่นาไปจำนองไว้กับนายทุน จำนวน 7..... วันที่ 8 ก.ค. 2567 (ดูู 7)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ได้จัดประชุมสภาประจำเดือน มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย  โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯ นายทพพิทักษ์  ศรีไชยวาน เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ร่วมกับ นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมส..... วันที่ 28 มิ.ย. 2567 (ดูู 75)

เมื่อวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” พร้อมกับออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2567 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลโคกสว่าง ออกรับซื้อขยะไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะไซคิลในครัวเรือน และสนับสนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓ R คือ..... วันที่ 24 มิ.ย. 2567 (ดูู 74)

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมาย นางสาวศิริพร กุลนาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพัสกร  ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมาย นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมี นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  พร้อมด้วย กำนั..... วันที่ 10 มิ.ย. 2567 (ดูู 50)

เมื่อวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” พร้อมกับออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” พร้อมกับออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสน..... วันที่ 28 พ.ค. 2567 (ดูู 37)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ... วันที่ 27 พ.ค. 2567 (ดูู 30)

​วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคลตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวพึ่งพิงตำบลโคกสว่าง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคลตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวพึ่งพิงตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 16 พ.ค. 2567 (ดูู 41)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่างขึ้น ณ ดอนปู่ตาบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่างขึ้น ณ ดอนปู่ตาบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณีให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวทิตาของล..... วันที่ 8 พ.ค. 2567 (ดูู 36)

วันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” พร้อมกับออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน

วันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” พร้อมกับออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้อ..... วันที่ 26 เม.ย. 2567 (ดูู 31)

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในภายใต้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในภายใต้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ระหว่างเดือน เมษายน -..... วันที่ 23 เม.ย. 2567 (ดูู 43)

วันที่ 13 เมษายน 2567 ส.จ. แทนรัฐ สุจารี พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรดน้ำสงกรานต์และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 เมษายน 2567 ส.จ. แทนรัฐ  สุจารี พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรดน้ำสงกรานต์และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 17 เม.ย. 2567 (ดูู 64)

วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ“

วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ“... วันที่ 11 เม.ย. 2567 (ดูู 83)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาดภายใต้กิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

วันที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาดภายใต้กิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว โดยมี นางจุฑาทิพย์  โพธิจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 28 มี.ค. 2567 (ดูู 75)

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1 / 2567

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง เป็นประธาน จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1 / 2567 ร่วมกับ ตัวแทนหน่วยงานราชการจากภายนอก สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่..... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 100)

วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” พร้อมกับออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชา

วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” พร้อมกับออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้อ..... วันที่ 25 มี.ค. 2567 (ดูู 110)

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง และศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง และศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริ..... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 136)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมจัดนิทรรศการ "MOi Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมจัดนิทรรศการ "MOi Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 49)

วันที่ 13 มีนาคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรังปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงานโครงการฯรองรับภัยคุกคาม/ ประเด็นปัญหาระดับตำบล ณ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรังปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงานโครงการฯรองรับภัยคุกคาม/ ประเด็นปัญหาระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภ..... วันที่ 13 มี.ค. 2567 (ดูู 60)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลในตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลอย่างเป็นระบบในตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 1 มี.ค. 2567 (ดูู 181)