องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

อบต. โคกสว่าง จัดประชุมประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถ..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 15)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย  โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์  ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท..... วันที่ 9 พ.ค. 2566 (ดูู 15)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับปกครองอำเภอหนองพอก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ ประชาชนร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับปกครองอำเภอหนองพอก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณ ณ วัดศร..... วันที่ 3 พ.ค. 2566 (ดูู 10)

วันที่ 28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง ณ โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด "วัยรุ่นยุคใหม่ ลดความรุนแรงในครอบครัว ร่วมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน"

วันที่ 28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง ณ โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด "วัยรุ่นยุคใหม่ ลดความรุนแรงในครอบครัว ร่วมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน"... วันที่ 28 เม.ย. 2566 (ดูู 7)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่างขึ้น ณ ดอนปู่ตาบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่างขึ้น ณ ดอนปู่ตาบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณีให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวทิต..... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 6)

12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัด โครงการรดน้ำสงกรานต์และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัด โครงการรดน้ำสงกรานต์และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 44)

วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 11)

นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้พา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง มาร่วมทำบุญผะเหวด ในตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้พา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมทำบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 3 เม.ย. 2566 (ดูู 12)

เมื่อวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี... วันที่ 3 เม.ย. 2566 (ดูู 26)

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดการแข่งขันกีฬา โคกสว่างเกมส์ กีฬาเยาวชนประชาชน ตำบลโคกสว่าง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23-24 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดการแข่งขันกีฬา โคกสว่างเกมส์ กีฬาเยาวชนประชาชน ตำบลโคกสว่าง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านหาญไพรวัลย์ บ้านหาญไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 22)

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ตำบลโคกสว่างประจำปีงบประมาณ 2566 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำนักงานเทศบาลนครสกนคร ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ตำบลโคกสว่างประจำปีงบประมาณ 2566 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำนักงานเทศบาลนครสกนคร ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 9 มี.ค. 2566 (ดูู 34)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ณ วัดศรีสะอาด บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ณ วัดศรีสะอาด บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 มี.ค. 2566 (ดูู 44)

โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ฝึกอบรมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห

โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ฝึกอบรมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง วันที่..... วันที่ 3 มี.ค. 2566 (ดูู 69)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นายเศกสิทธิ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังห

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นายเศกสิทธิ  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีโครงกา..... วันที่ 22 ก.พ. 2566 (ดูู 57)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ตอนรับ คณะศ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ตอนรับ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบ..... วันที่ 20 ก.พ. 2566 (ดูู 53)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายเสรี สามารถ ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม และ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมกับคณะผู้บริหาร แล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายเสรี สามารถ ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม และ นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมกับคณะผู้บริหาร และปลัด ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการโ..... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 32)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 14 ก.พ. 2566 (ดูู 59)

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สุจริต โปร่งใส อบต.ใสสะอาด 2566 และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy”

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ประจำเดือน ก..... วันที่ 7 ก.พ. 2566 (ดูู 35)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะและอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ “พัฒนาคน พัฒนางานพัฒนารายได้เพื่อความยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะและอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ “พัฒนาคน พัฒนางานพัฒนารายได้เพื่อความยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อ..... วันที่ 3 ก.พ. 2566 (ดูู 103)

อบต. โคกสว่าง จัดประชุมประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดรประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้า..... วันที่ 6 ม.ค. 2566 (ดูู 222)