องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 15

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   7 เม.ย. 2565 73