องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางเพ็ญพิศ รังษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 084-6042396


นางสาวอภิรัตน์ พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 096-9960077


นายนิติกรณ์ แสงจันดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0968983349


นางอนงค์ พิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี
เบอร์โทร : 090-3479476


นางสาวพิมพ์ญาดา พิมหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 061-5855791


นางสาวปิยาพร ศรีประไหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการคลัง
เบอร์โทร : 083-6768569


นางสาวแคทรียา บุญจรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 095-8614762


นางสาวนิชา เพ็งลี
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 065-1165835


นายบัณฑิต ธงโสม
พนักงานจ้างเหมา (กองคลัง)
เบอร์โทร : 099-0898161