องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบลโคกสว่าง

 

ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองพอกห่างจากอำเภอหนองพอก 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 82 กิโลเมตร

เนื้อที่
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างมีเนื้อที่ประมาณ 69ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,125 ไร่

ภูมิประเทศ
         สภาพพื้นที่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันไป มีทิวเขาล้อมรอบ ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ทิศเหนือ           ติดตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด
ทิศใต้              ติดตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก     ติดตำบลผาน้ำย้อย, ตำบลห้องแซง, ตำบลสีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก       ติดตำบลรอบเมือง, ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

จำนวนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านนาโคก               ผู้ใหญ่บ้านคือ    นางสาววรรณิสา บรรลือ
หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง                    ผู้ใหญ่บ้านคือ    นางสังเวียน ชมภูทิพย์
หมู่ที่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์        ผู้ใหญ่บ้านคือ    นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์ชัย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก            ผู้ใหญ่บ้านคือ    นายพุทธา     คำบุ่ง
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ            กำนันคือ          นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ              ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายปรีชา     กุดโอภาส
หมู่ที่ 7 บ้านศรีสว่าง               ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายมนตรี     ดลชม
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง             ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายอนันต์     แสงใสรัตน์
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน              ผู้ใหญ่บ้านคือ      นายสงวน     ใจซื่อ
หมู่ที่ 10 บ้านนาชมภู              ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายพันธ์      เทียนยุทธ
 
อาชีพ
ทำนา   20%              รับราชการ   5%
ทำไร่    60%
รับจ้าง 15%
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้านค้าขายเบ็ดเตล็ด       33      แห่ง               ปั๊มหลอด         2        แห่ง
ปั๊มน้ำมัน                    3        แห่ง               ร้านซ่อมรถ       4        แห่ง
โรงสี                        18      แห่ง               ร้านเสริมสวย     1        แห่ง

ประชากร
         จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 4,838 คน จำแนกเป็นชาย 2,450 คน หญิง 2,388 คน มีความหนาแน่น 84 คน / ตารางกิโลเมตร และมีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,063 ครัวเรือน

ข้อมูลด้านสังคม

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

นาโคก

314

314

628

2

แก้ง

432

379

811

3

หาญไพรวัลย์

183

162

345

4

หนองเม็ก

304

312

616

5

เหล่าหม้อ

110

130

240

6

โนนพระ

267

280

547

7

ศรีสว่าง

295

259

544

8

โคกสว่าง

199

209

408

9

หนองหิน

210

210

420

10

นาชมภู

136

133

269

รวม

2,450

2,388

4,838


ข้อมูลด้านการศึกษา
- โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ มีครูทั้งหมด   5   คน จำนวนนักเรียนชาย 36 คน นักเรียนหญิง 27 คน รวม 63 คน
- โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ มีครูทั้งหมด   15 คน จำนวนนักเรียนชาย 111 คน   นักเรียนหญิง   107     คน รวม 218 คน
- โรงเรียนบ้านแก้ง มีครูทั้งหมด 7   คน จำนวนนักเรียนชาย 65 คน นักเรียนหญิง 45 คน รวม 119 คน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์   3  แห่ง คือ
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ จำนวน 36 คน
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโคกสว่าง จำนวน 38 คน
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านแก้ง       จำนวน 33 คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดและสำนักสงฆ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีทั้งหมด 13   แห่ง
วัด   10 แห่ง ได้แก่
1. วัดสายแก้วมงคล ม.1                            9. วัดป่าพยุงธรรม ม. 5
2. วัดศรีสะอาด ม.2                                 10. วัดป่าภูแตงแซง ม. 4
3. วัดศรีไพรวัลย์ ม. 3
4. วัดไชยมงคล ม.4
5. วัดศิลเจริญ ม.5
6. วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม ม.8
7. วัดทรายทองวนาราม ม.10
8. วัดป่าหนองหิน ม.9
สำนักสงฆ์     5   แห่ง ได้แก่
1. สำนักสงฆ์ถ้ำบาตร
2. สำนักสงฆ์ภูคะมุก
3. สำนักสงฆ์วัดประดู่ธรรม
4. สำนักสงฆ์เมธิโกวนาราม   ม.6
5. สำนักสงฆ์ภูพัง ม.2
 
สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมี 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์ เจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสถานีตำรวจภูธรตำบลโคกสว่างรับผิดชอบตำบลโคกสว่าง 1 แห่ง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ดิน            ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย
- น้ำ             ส่วนใหญ่เป็นบ่อน้ำตื้น
- ป่าไม้          ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2709