องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายศุภกร สมผล
ปลัดตำบลโคกสว่าง
เบอร์โทร : 093-0822374


จ่าเอกบุญฤทธิ์ กลางประพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 085-9274682


ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปัญญา น้ำใจดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร : 085-8716692


จ่าเอกศวัสกร ราชพลแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 063-7658023


นางสาวนิตยา ราชพลแสน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0913595229


นายพิเชษฐ์ พรรณมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 089-4542544


นางสมบุญ พัติบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 088-4986340


นายสมพงษ์ แก้วสุด
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 062-1821582


นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
ผู้ช่วยเกษตร
เบอร์โทร : 094-1789542


นายอิทธิกร ปานเรียนแสน
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 082-9893591


นายอภิชาติ ลำสมุทร
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 061-5874720


นางสาวรุ้งตะวัน มานะที
พนักงานจ้างทั่วไป (งานสาธารณะสุข)
เบอร์โทร : 098-0195284


นางสาวกัญญาณัฐ กุมาลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 086-2298939


นายปรีชา ทานะเวช
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 066-0622600


นางสาวนิติยา คำแสน
พนักงานจ้างเหมา
เบอร์โทร : 062-1538386


นางริษร หกพันนา
พนักงานจ้างเหมา
เบอร์โทร : 098-1782862


นายสันติ บุญศรี
ภารโรง
เบอร์โทร : 080-7211190


นางรัชนี ริษคำ
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
เบอร์โทร : 088-5407611