องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ต ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จาก อบต.โคกสว่างไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รวม ๔ วัน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านโรตารี่ ๓ ระบบ ขนาด ๘๐๐วัตต์ Makita M๘๗๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง และสว่านไร้สาย ๑๒โวลต์ Makita Hp๓๓๓ DWYE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น Haier รุ่น HR-CEd ๑๕x เบอร์๕ ขนาด ๕คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐มล. พร้อมหลอด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง๑๕ พฤษภาคม๒๕๖๖ ศพด.สามพานประชาสรรค์ ศพด.โคกสว่างหาญ ศพด.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๔,๐๙๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐มล. พร้อมหลอด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายนถึง ๑๕ พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ร.ร.สามพานประชาสรรค์ ร.ร.โคกสว่างหาญไพรวัลย์ ร.ร.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๑๓,๗๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังMAVELL MVF-๒๕INV(ระบบ Inverter) ขนาด ๒๕,๐๐๐ Btu จำนวน ๑ เครื่อง และพัดลมติดเพดาน ขนาด๔๘ นิ้ว HALoSH๑ รุ่น DS๔๘-๑๒ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน(ไม้) ขนาดกว้าง ๘๐ ซม.ยาว ๑๕๐ ซม.สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน(ไม้) ขนาดกว้าง ๘๐ ซม.ยาว ๑๕๐ ซม.สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐มล. พร้อมหลอด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายนถึง ๑๕ พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ร.ร.สามพานประชาสรรค์ ร.ร.โคกสว่างหาญไพรวัลย์ ร.ร.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๑๓,๗๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐มล. พร้อมหลอด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง๑๕ พฤษภาคม๒๕๖๖ ศพด.สามพานประชาสรรค์ ศพด.โคกสว่างหาญ ศพด.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๔,๐๙๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SPC 261 DNW จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน(ไม้) ขนาดกว้าง ๘๐ ซม.ยาว ๑๕๐ ซม.สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ คอนกรีต (Overlay)รอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ หมู่ที่ ๕ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๑๕เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๖๐ ตารางเมตร ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 15 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการอบรม (สมุดโน้ต ขนาดA๕) จำนวน ๔๐ เล่ม ปากกาลูกลื่น จำนวน ๔๐ แท่ง และซื้อของที่ระลึก(กรอบรูปพร้อมรูปภาพ ) จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จากอบต.โคกสว่างไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน อ.ธาตุพนมและอ.นาแก จ.นครพนม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(โครงการฯ) ขนาด๓๑๐x ๑๓๕ ซม. จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอร์ดx-Stand ขนาด๘๐x๑๘๐ ซม.จำนวน ๒ บอร์ด จัดทำคู่มือการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน ๔๐ ชุดและจัดทำป้ายชื่อพร้อมกรอบ+สายคล้องคอบัตร จำนวน ๕๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
ซื้อชุดไม้ง่าม (ชุดปฏิบัติการควบคุมและระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตระดับตำบล) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ และนกหวีด จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา (ชาย หญิง) คอกลมคละไซส์ สกรีน อบต.โคกสว่าง หมายเลข ด้านหลัง จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก ล้อเลื่อน ๕ แฉก ปรับระดับได้ กว้าง ๕๙ x ลึก ๕๖ xสูง๑๐๔ ซม. จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th ดูแลระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ และค่าบริการ พื้นที่เว็บไซต์ ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เว็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยน้ำขุ่น ขนาด๑๒.๐๐เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ความลาดเอียง ๑/๑ (หรือปริมาณดินเฉลี่ย ๖,๑๒๗ลบ.ม ) ห้วยน้ำขุ่น บ.โคกสว่าง ม.๘ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จุดที่๑ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว๑๐๐เมตร หนา๐.๑๐เมตร จุดที่๒กว้าง ๔.๐๐เมตรยาว๒๔๕เมตร หนา ๐.๑๐เมตรพื้นที่๑,๔๘๐ตร.ม.บ.นาชมภู ม.๑๐ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ PCตั้งโต๊ะ AcerVeriton VS๒๖๙๐G CPU Intel Core i๕-๑๒๔๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์Laser brother HL-L๒๓๗๐ จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า BC AR-Eco ขนาด๑๐๐๐VA/๔๘๐ watt จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานยี่ห้อUniview IPC๒๑๒๒CR๓-PF(๔๐)-Aจำนวน๑๕ตัวและอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ๘ช่อง จำนวน๑ เครื่อง อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๑๖ช่องจำนวน๑เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ม.๔ ม.๖ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว แบบ RIGD FRAME ขนาด ๒.๑๐ x ๑.๒๐ x ๔.๐ เมตร หมู่ที่๒ บ.แก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑๖๑๐ รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๓-๐๐๐๓ พร้อมพ่วงข้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน กรองสนิมเหล็ก หินปูนในน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.x สูง ๒.๒๐ ม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L2715 DW รหัสครุภัณฑ์ 478-63-0026 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX รหัส 478/50-0015 รุ่น CP 305 D จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนสูบน้ำประปา ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว๒.๔๐ เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยโพง ม.๙บ.หนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนสูบน้ำประปา ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว๒.๔๐ เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยโพง ม.๙บ.หนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนสูบน้ำประปา ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว๒.๔๐ เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยโพง ม.๙บ.หนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๕๕๔.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร บ.เหล่าหม้อ ม.๕ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)และป้ายกำหนดการยื่นแบบชำระเพื่อชำระภาษี พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง บรรจุ๒๐๐มล.ตรานมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕จำนวน ๒๒วัน ร.ร.สามพานประชาสรรค์ ร.ร.โคกสว่างหาญไพรวัลย์ ร.ร.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน๖,๖๒๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงบรรจุ๒๐๐มล.ตรานมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕จำนวน ๒๒วัน(วันทำการ)ศพด.สามพานประชาสรรค์ ศพด.โคกสว่างหาญ ศพด.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๑,๙๑๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ PANTLIM P2500w) 5 ตลับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ PANTLIM P2500w) 5 ตลับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565