องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 21

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดละ ๑ มล. ขนาด ๑ โด๊ส/ขวดพร้อมเครื่องหมาย ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาพาสติก ถุงมือ จำนวน ๑๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทั้งเสริมผิวจราจรลูกรัง งานดินยกร่องพูนดินขนาดฐาน กว้าง ๕.๐๐เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูง๐.๕๐เมตร งานลูกรังขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ม.๑๐ บ้านนาชมภู ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทั้งเสริมผิวจราจร งานดินยกร่องพูนดินขนาดฐาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร สูง๐.๕๐เมตร งานลูกรังขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ม.๒ บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SPC261DNW จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบPCตั้งโต๊ะ acer Veriton Es๒๖๙๐G CPU Inter i๕-๑๒๔๐๐จำนวน ๒ เครื่องและ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิดNetwork Brother Laser HL-L๒๓๗๕DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบPCตั้งโต๊ะ acer Veriton Es๒๖๙๐G CPU Inter i๕-๑๒๔๐๐จำนวน ๒ เครื่องและ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิดNetwork Brother Laser HL-L๒๔๖๐DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบPCตั้งโต๊ะ acer Veriton Es๒๖๙๐G CPU Inter i๕-๑๒๔๐๐จำนวน ๒ เครื่องและ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิดNetwork Brother Laser HL-L๒๓๗๕DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบ ปั้มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI WCM - ๓๗๐๕FS ขนาด ๕ HP ๒ x ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดละ ๑ มล. ขนาด ๑ โด๊ส/ขวดพร้อมเครื่องหมาย ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาพาสติก ถุงมือ จำนวน ๑,๐๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายสามแยก รอ๔๐๐๒บ้านแก้ง-ไปภูภังค์ หมู่ที่๒ บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕เมตร อบต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 9 เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านหนองหิน ม.๙ ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อพีวีซีชั้น๑๓.๕ มอก. บริเวณโรงกรองน้ำประปา บ้านหนองหิน ม.๙ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จากอบต.โคกสว่างไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จากอบต.โคกสว่างไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (รย.3) หมายเลขทะเบียน บพ 6232 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 003-53-๐๐๐1 โดยเปลี่ยนปั้มพอลวาล์วน้ำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จากอบต.โคกสว่างไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม.ลึก ๖๕ ซม.สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๔ ตัว เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงบุนวม ขาเหล็กตัวซี จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ และเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงบุนวม ขาเหล็กเป็นตัวซี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง ล้อเลื่อนขาเหล็ก ปรับระดับได้ จำนวน ๔ ตัว และโต๊ะทำงาน(ไม้) ขาเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) ท่อ พีวีชี ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ สามพานประชาสรรค์ ร.ร.โคกสว่างหาญไพรวัลย์ ร.ร.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๗๓,๑๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ ศพด.สามพานประชาสรรค์ ศพด.โคกสว่างหาญ ศพด.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๒,๖๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th ดูแลระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ และค่าบริการ พื้นที่เว็บไซต์ ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เว็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์สำหรับส่งเสริมกีฬาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา จำนวน 5 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ขขก๒๔๗ รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร (มอก.) จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๕๑๐ รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับคอนกรีต(Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐เมตร หนา๐.๐๕ เมตร ม.๒ บ.แก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับคอนกรีต(Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร ม.๓ บ.หาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๖๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ม.๕ บ.เหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๗.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร ม.๔ บ.หนองเม็ก ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจร กว้าง๔.๐๐เมตร ยาว๑๒๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐เมตร ม.๑ บ.นาโคก ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทำบนดินพนังดินห้วยแก้งที่ขาดชำรุด จุด๑พนังดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว๘.๐๐ม. สูง ๒.๐๐ ม.(หรือปริมาณดินถมเฉลี่ย ๖๔ลบ.ม.) จุด๒ ทำบนดินขนาดพื้นที่ล่าง กว้าง ๕.๐๐ม. ยาว๒๕.๐๐ม.สูง๔.๐๐ม.(หรือปริมาณดินถมเฉลี่ย ๘๕๐ลบ.ม.) บ.แก้ง ม.๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทำนบดินห้วยทรายตอนล่างที่ขาดชำรุด ขนาดฐานกว้าง ๑๒.๐๐เมตร หลังทำนบดินกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๕.๐๐เมตร สูง ๔.๐๐เมตร (หรือปริมาณดินถมเฉลี่ย ๔๘๐ลบ.ม.) ห้วยทรายตอนล่าง บ.นาชมภู ม.๑๐ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดินคันทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมถมดินคันทาง ๑๐๕ ลบ.ม. บ.แก้ง ม.๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดินคันทาง บ.ศรีสว่าง ม.๗ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ ๓๖๑๑ รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าปูโต๊ะ ยาว ๗.๔๐ ม.x กว้าง๐.๖๐ ม. xสูง ๐.๗๕ ม.x สูง ๐.๓๕ ม. พร้อมระบายจีบ๒ ข้าง จำนวน๒ ชุด และ ผ้าปูโต๊ะ ยาว ๒.๕๐ ม. x กว้าง๐.๖๐ ม. xสูง ๐.๗๕ ม.x สูง ๐.๓๕ ม. พร้อมระบายจีบ๒ ข้าง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ A ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕กล่องและปากกาน้ำเงิน(โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีฯ) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด๒๐๐ x ๑๕๐ ซม. จำนวน ๑๑ ป้าย จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐๐ แผ่นและจัดทำอัดสปอตเสียงประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567