องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lenovo รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ๓๓๐.๐๐ ตร.ม. บ้านโนนพระ หมู่ที่๖ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดช่องระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๕๐เมตร ลึก๐.๓๒ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๔ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ บพ ๖๒๓๒ รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๖ ลิตร และน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๑๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัข แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ หมู่ที่๑-๑๐ ต.โคกสว่าง ตัวละ ๓ บาท จำนวน ๑,๐๑๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรหินย่อย เสริมผิวจราจรหินย่อยขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ FUJIFILM CoIor Apeos C๓๒๕DW จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๒ ๐๕๔-๖๐-๐๐๐๓,๐๕๔-๖๓-๐๐๐๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างเหมารถแม็คโครขุดทางระบายน้ำ บ้านศรีสว่าง ม.๗ ต.โคกสว่าง จำนวน ๑ ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๔ central airขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU และ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๐ Haier ขนาด ๒๕,๐๐๐BTU จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด (๑)ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด (๒)เกรดปรับผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร พื้นที่ ๒,๖๒๕ ตร.ม. บ้านศรีสว่าง ม.๗ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๗๕เมตร หนา ๐.๒๐เมตร เกรดปรับผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร พื้นที่ ๗๐๐ตร.ม. บ้านหนองเม็ก ม.๔ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-L๓๗๓๕ Multifunction สีLED จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ชนิดเครือข่าย Dahua รุ่น DH-IPC-SF125 ม.๙ บ.หนองหิน ต.โคกสว่าง ๑ ตัวพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง เดลต้าเมทริท ๒.๕% ขนาด๑,๐๐๐ ml./ขวด จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ขนาด กว้าง ๖๐ x ยาว ๑๕๐ x สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัวและเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง โครงสร้างเหล็ก เบาะหุ้มหนัง จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ปลาสำหรับปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ขนาด ๒-๔ ซม. จำนวน 20,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาท เปิดมือจับบิดบาน เปิดทึบแผ่นชั้นเหล็กสามารถปรับได้ 4 ระดับ ขนาด 91.5x45.7 x 183.00 ซม. จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต เจาะถนน คอริ่ง HONDA GXV๑๖๐ เครื่องยนตร์เบนซิน ๔ จังหวะ พลาคว่ำ กำลังเครื่องยนต์ ๔.๔ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ปริมาณ ๒๔๐ ลบ.ม. เกรดปรับผิวจราจรลูกรัง พร้อมเกรดปรับผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร พื้นที่๙,๖๐๐ ตร.ม.บ.นาโคก ม.๑ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด จุดที่๑กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว๑๐๐เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร (จุดที่๒) เกรดปรับผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐เมตร พื้นที่ ๔๐๐ตร.ม. บ.นาโคก ม.๑ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๓๐๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม. บ.โนนพระ ม.๖ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(Sumersible pump) Franklin EIectric ขนาด๑.๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ขนาด 30ตร.ม.พร้อมถมลูกรังไหล่ทาง36 ลบ.ม. บ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๓๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บ้านศรีสว่าง ม.๗ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๓๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บ้านศรีสว่าง ม.๗ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ขนาด 30ตร.ม.พร้อมถมลูกรังไหล่ทาง36 ลบ.ม. บ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๓๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บ้านศรีสว่าง ม.๗ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม. บ.หาญไพรวัลย์ ม.๓ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ๘๐๐ ตร.ม. บ.นาชมภู ม.๑๐ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ขนาด 30ตร.ม.พร้อมถมลูกรังไหล่ทาง36 ลบ.ม. บ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม. บ.หนองหิน ม.๙ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ แถว ขนาด ศก.๐.๘๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมถมดินกลบ บ.แก้ง ม.๒ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566