องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พ.ศ. 2566   7 เม.ย. 2566 31
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   7 เม.ย. 2565 116
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   7 เม.ย. 2565 106
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   7 เม.ย. 2565 111
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   7 เม.ย. 2565 98
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   7 เม.ย. 2565 98
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 108
ข้อห้ามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ   30 ก.ย. 2564 88