องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 19

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พ.ศ. 2566   7 เม.ย. 2566 54
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   7 เม.ย. 2565 146
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   7 เม.ย. 2565 136
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   7 เม.ย. 2565 134
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   7 เม.ย. 2565 120
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   7 เม.ย. 2565 121
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 135
ข้อห้ามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ   30 ก.ย. 2564 114