องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 23 เม.ย. 2567 8
รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ( เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตรกรณีการบริโภคโฟลิก เอชิด วิตามิน B9 ) 23 เม.ย. 2567 9
ประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 เม.ย. 2567 29
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.ภาคบ่าย (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 18 เม.ย. 2567 25
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการพิจารณาให้เกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 18 เม.ย. 2567 31
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 10 เม.ย. 2567 32
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์รองรับนโยบายยกระดับ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 10 เม.ย. 2567 37
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 9 เม.ย. 2567 37
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการประกาศผลการสอบคัดเลือก 9 เม.ย. 2567 32
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) 2 เม.ย. 2567 41
ประชาสัมพันธ์ การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐ 1 เม.ย. 2567 38
ประชาสัมพันธ์ โครงการพรรชาสามเณรฤดุร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 1 เม.ย. 2567 20
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกผลงานตามโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 29 มี.ค. 2567 27
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) 29 มี.ค. 2567 27
ประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง " ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพวัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 29 มี.ค. 2567 35
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานจ้าง 25 มี.ค. 2567 30
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 25 มี.ค. 2567 30
ประชาสัมพันธ์ ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 25 มี.ค. 2567 22
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงมลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 25 มี.ค. 2567 51
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 มี.ค. 2567 6
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 22 มี.ค. 2567 6
ประชาสัมพันธ์ ขอส่งวารสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๔๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ 21 มี.ค. 2567 37
ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และการขออนุญาตเปิดประชุม สมัยวิสามัญ 21 มี.ค. 2567 41
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 21 มี.ค. 2567 41
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลโคกสว่าง 12 มี.ค. 2567 52
ประชาสัมพันธ์คำสั่งขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกของกลางคดีอาญา ของสถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 11 มี.ค. 2567 114
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลกรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ในวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี 8 มี.ค. 2567 59
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขิงจังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ 8 มี.ค. 2567 34
ประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต 8 มี.ค. 2567 48
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน ของนายฉลอง สว่างศรีถึงแก่ความตาย 8 มี.ค. 2567 28