องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 21 ก.พ. 2566 16
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ 2 ก.พ. 2566 28
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 ก.พ. 2566 25
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 ก.พ. 2566 25
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ 1 ก.พ. 2566 49
ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวยสำหรับรภยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน 1 ก.พ. 2566 30
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างในพื้นที่ 31 ม.ค. 2566 21
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 31 ม.ค. 2566 37
ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน 31 ม.ค. 2566 32
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 31 ม.ค. 2566 112
แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 30 ม.ค. 2566 17
ประชาสัมพันธ์การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม 30 ม.ค. 2566 23
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินเเดน 30 ม.ค. 2566 52
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 16 ม.ค. 2566 45
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 ม.ค. 2566 28
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 27 ธ.ค. 2565 56
ประชาสัมพัมธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 22 ธ.ค. 2565 71
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิค ๑๙ เข็มกระตุ้น 21 ธ.ค. 2565 38
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อื่น 20 ธ.ค. 2565 39
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ 16 ธ.ค. 2565 65
ประชาสัมพันธ์วารสาร แก่ประชาชนคนหางานและผู้ที่สนใจทราบ 16 ธ.ค. 2565 40
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16 ธ.ค. 2565 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 16 ธ.ค. 2565 37
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 16 ธ.ค. 2565 57
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขาสามยอด 7 ธ.ค. 2565 118
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Fraffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 25 พ.ย. 2565 94
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 25 พ.ย. 2565 91
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 25 พ.ย. 2565 68
ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ 25 พ.ย. 2565 95
ประชาสัมพันธ์ การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง 16 พ.ย. 2565 93