องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง


วิสัยทัศน์  และจุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนด แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบล  3  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2559)

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“  
ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  พร้อมนำการบริหารจัดการที่ดี ”

พันธกิจ
 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ส่งเสริมการศึกษา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน
5. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1240