องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสิทธิพงษ์ พลศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 093-3763597


นายคณิตศาสตร์ ศรีสุข
พนักงานขับรถดับเพลิง
เบอร์โทร : 098-1099577


นายสัตยา บำรุงรส
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 063-8910390


นายศศิพงศ์ โพธสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา(ดับเพลิง)
เบอร์โทร : 096-7595498


นายประจักษ์ หกพันนา
พนักงานขับรถดับเพลิง
เบอร์โทร : 062-2929366


นายเศกสันต์ หกพันนา
พนักงานจ้างเหมา(ดับเพลิง)
เบอร์โทร : 085-2929366


นายสมใจ บูรณะกิติ
พนักงานจ้างเหมา(ดับเพลิง)
เบอร์โทร : 094-3531919


นายกฤติเดช ชุมเสน
พนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 087-9442221


นายเอกพร บูญยู้
พนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 088-5008018


นายเฉลียง พุดทัยวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 095-3387375


นายทองฉัน วรรณหา
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 085-5260806


นายสุขสันต์ บุตรพรม
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 062-9920650


นายสมทรง แก้วสุด
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 080-3476375


นายสุพิน พลหาร
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 083-7579266


พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 093-4405359