องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยุทธพร อาจวิชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2406661


นายอนิวัตติ์ ลายสาคร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 081-0598280


นางดวงพร นุวงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการโยธา
เบอร์โทร : 098-1712866


นายวิทยา ทองใบ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 062-2846806


นายสุฑาเกียรติ์ แสนสำโรง
พนักงานทั่วไป (กองช่าง)
เบอร์โทร : 092-7733611


นายบุญรอด สุขส่ง
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 095-9067244


นายบุญรัก โนรีรัตน์
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 086-2406661


นายคำตา วิผาลา
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 080-7211190


นายพัชรเดช พุฒจันทร์
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 096-8937255


นางสาวสุจิตรา ประนมศรี
พนักงานจ้างเหมา (กองช่าง)
เบอร์โทร : 085-8128683


นายกิรนนท์ เพลงอินทร์
พนักงานจ้างเหมา (กองช่าง)
เบอร์โทร : 093-9610482