องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 5

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     คลิก
     คลิก

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     คลิก
     คลิก
     คลิก

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุุจริตภายในหน่วยงาน
View : 1365