องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินของสำนักงานตราวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินของสำนักงานตราวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินของสำนักงานตราวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : พัสดุ   วันที่ : 28 เมษายน 2566   View : 133
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 1314)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 1195)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 2524)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 848)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 959)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 1142)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 884)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :