องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

เปิดเผยร่างขอบเขตงา่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เปิดเผยร่างขอบเขตงา่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยร่างขอบเขตงา่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เปิดไฟล์
โพสโดย : พัสดุ   วันที่ : 4 เมษายน 2566   View : 115
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 1299)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 1176)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 2502)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 834)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 944)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 1128)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 850)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :