องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาสังคม เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยอนนไลน์"


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาสังคม เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยอนนไลน์"

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาสังคม เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยอนนไลน์"
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 22 สิงหาคม 2565   View : 175
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 1189)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 1100)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 2376)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 748)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 869)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 1037)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 759)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :