กองคลัง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางเพ็ญพิศ รังษา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอภิรัตน์ พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน


นางอนงค์ พิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี


นางสาวพิมพ์ญาดา พิมหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวปิยาพร ศรีประไหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการคลัง


นางสาวแคทรียา บุญจรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวภวิกา สุขส่ง
ผู้ช่วยงานกองคลัง (จ้างเหมา)