องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000013
วันนี้ 000020
วานนี้ 000041
เดือนนี้ 000733
เดือนก่อน 000872
ปีนี้ 000733
ปีก่อน 007398
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ เวลาเปิด-ปิด แหล่งท่องเที่ยวบริเวณผาหมอกมิวาย - 18 ม.ค. 65(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง - 17 ม.ค. 65(ดู 6) 
  ประชาสัมพันธ์ การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) - 7 ม.ค. 65(ดู 49) 
  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ - 5 ม.ค. 65(ดู 27) 
  ประชาสัมพันธ์ ซื้อสินค้าออนไลน์ ได้สินค้าจริง เรื่องสินค้าอันตรายที่ สคบ. มีคำสั่งห้ามขาย และเรื่องให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน - 22 ธ.ค. 64(ดู 96) 
  ประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ของ สคบ. ในรูปแบบคิวอาร์โค๊ด - 22 ธ.ค. 64(ดู 52) 
  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น - 21 ธ.ค. 64(ดู 59) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แถลงการณ์นโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายสงวน ชมภูทิพย์ แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู 27)

วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างมีมติเลือก นายเสรี สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 2 เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง (ดู 33)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 150)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 169)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) : [29 เม.ย. 64]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [29 เม.ย. 64]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน : [29 เม.ย. 64]
  การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน : [29 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร