วิสัยทัศน์ การพัฒนา

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์ การพัฒนา

วิสัยทัศน์  และจุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนด แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบล  3  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2559)

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ 
ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  พร้อมนำการบริหารจัดการที่ดี ”
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 458