อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ ( พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน ) ณ วัดศรีไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ ( พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน ) ณ วัดศรีไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 2)

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ (หลักสูตรการศึกษาเพิ่มความรู้ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา อนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์น้ำ) ณ วัดภูแตงแซง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ (หลักสูตรการศึกษาเพิ่มความรู้ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา อนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์น้ำ) ณ วัดภูแตงแซง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 14)

29 พฤษภาคม 2563 ได้ประชุมพนักงานจ้างภารกิจ , พนักงานทั่วไป , พนักงานจ้างเหมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

29 พฤษภาคม 2563 ได้ประชุมพนักงานจ้างภารกิจ , พนักงานทั่วไป , พนักงานจ้างเหมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 18)

๒๘ พฤษาภาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

๒๘ พฤษาภาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 28 พ.ค. 63 (ดูู 15)

27 พฤษภาคม 2563 ได้จัดโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามประณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยอัครราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมบ้านหาญไพรวัลย์

27 พฤษภาคม 2563 ได้จัดโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามประณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยอัครราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมบ้านหาญไพรวัลย์... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 16)

26 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความช่วยเหลือแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

26 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความช่วยเหลือแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 26 พ.ค. 63 (ดูู 27)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่อง ช่วยเหลือประชาชนตำบลโคกสว่างผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่อง ช่วยเหลือประชาชนตำบลโคกสว่างผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 18)

7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้ประชุม เรื่องพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย

7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้ประชุม เรื่องพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย... วันที่ 7 พ.ค. 63 (ดูู 31)

30 เมษายน 2563 ได้ประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำเดือน เมษายน 2563

30 เมษายน 2563 ได้ประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำเดือน เมษายน 2563... วันที่ 30 เม.ย. 63 (ดูู 45)

29 เมษายน 2563 ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทั่วไปและจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2563

29 เมษายน 2563 ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทั่วไปและจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2563... วันที่ 29 เม.ย. 63 (ดูู 39)

วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ติดตาม ป้องกันโรคโควิค 19 กรณีเร่งด่วน

วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ติดตาม ป้องกันโรคโควิค 19 กรณีเร่งด่วน เพื่ออนุมัติโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเสนอขอรับงบประมาณ... วันที่ 1 เม.ย. 63 (ดูู 92)

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง ปี 2563 ณ บ้านหาญไพรวัลย์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 9 มี.ค. 63 (ดูู 77)

6 มีนาคม 2563 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

6 มีนาคม 2563 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 6 มี.ค. 63 (ดูู 106)

27 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด หลักสูตร การฝึกอบรมเพาะเห็ดโคนน้อย

27 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด หลักสูตร การฝึกอบรมเพาะเห็ดโคนน้อย”พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย งานด้านส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ก.พ. 63 (ดูู 124)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 77)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 5 บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 5 บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 91)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 76)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 7 บ้านศรีสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 7 บ้านศรีสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 92)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 1 บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 1 บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 5 ก.พ. 63 (ดูู 133)

วันที่ 28 มกราคม 2563 จัดโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์พืช "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 28 มกราคม 2563 จัดโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์พืช "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 29 ม.ค. 63 (ดูู 197)