อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ประชุมพนักงาน / จ้างเหมาบริการ เรื่องดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน

๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ประชุมพนักงาน / จ้างเหมาบริการ เรื่องดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน... วันที่ 8 ม.ค. 64 (ดูู 8)

๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ประชุมคณะกรรมการแต่ละกลุ่มอาชีพที่ค้างชำระหนี้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ประชุมคณะกรรมการแต่ละกลุ่มอาชีพที่ค้างชำระหนี้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 ม.ค. 64 (ดูู 5)

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการรณรงค์ และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๔โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการรณรงค์ และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๔โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 29 ธ.ค. 63 (ดูู 15)

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สามหมู่บ้าน ระหว่าง บ้านโนนพระ บ้านหนองเม็ก บ้านเหล่าหม้อและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ที่โรงเรียนสามพานประชาสรรค์

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สามหมู่บ้าน ระหว่าง บ้านโนนพระ บ้านหนองเม็ก บ้านเหล่าหม้อและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ที่โรงเรียนสามพานประชาสรรค์... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 30)

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างทุกคนประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง... วันที่ 5 พ.ย.

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างทุกคนประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง... วันที่ 5 พ.ย. 63 (ดูู 4) ... วันที่ 6 พ.ย. 63 (ดูู 27)

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล และพิจารณาแนวทางการำดเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล และพิจารณาแนวทางการำดเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น... วันที่ 4 พ.ย. 63 (ดูู 40)

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนำผลการประชุมเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบนโยบายการดำเนินงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ รับทราบ รับฟังปัญหา อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆในเขตตำบลโคกสว่าง

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนำผลการประชุมเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบนโยบายการดำเนินงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ รับทราบ รับฟังปัญหา อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆในเขตตำบลโคกสว่าง... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 27)

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมวางพวงมาลา น้อมรำลึก “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมวางพวงมาลา น้อมรำลึก “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ท..... วันที่ 26 ต.ค. 63 (ดูู 21)

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ น้อมรำลึก “สมเด็จย่า” ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ น้อมรำลึก “สมเด็จย่า” ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ต.ค. 63 (ดูู 26)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ก.ย. 63 (ดูู 24)

วันที่ 22 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสนับสนุน การเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาเยียมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกียรติและยิ่งดีอย่างยิ่ง

วันที่ 22 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสนับสนุน การเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาเยียมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกียรติและยิ่งดีอย่างยิ่ง... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 37)

วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 2)

วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 2)... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 44)

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามนโยบายเร่งด่วน อำเภอ จังหวัด ตลอดจนรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ หลักสูตรแก้ไขน้ำเสีย และการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินตามศาสตร์พระราชา ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกส

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามนโยบายเร่งด่วน อำเภอ จังหวัด ตลอดจนรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ หลักสูตรแก้ไขน้ำเสีย และการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินตามศาสตร์พระราชา ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 18 ก.ย. 63 (ดูู 95)

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างทุกคน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างทุกคน ... วันที่ 16 ก.ย. 63 (ดูู 74)

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)... วันที่ 15 ก.ย. 63 (ดูู 56)

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการทอดเทียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการทอดเทียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 ก.ย. 63 (ดูู 27)

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้จัดการแข่งขันกีฬา สภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกสว่าง จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้จัดการแข่งขันกีฬา สภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกสว่าง จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 1 ก.ย. 63 (ดูู 63)

27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ของนายทวนจิต สุวรรณศรี ราษฎรบ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ที่ได้รับความเสียหาย เรียบร้อยแล้วครับ

27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ของนายทวนจิต สุวรรณศรี ราษฎรบ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ที่ได้รับความเสียหาย เรียบร้อยแล้วครับ... วันที่ 28 ส.ค. 63 (ดูู 42)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 52)

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 20 ส.ค. 63 (ดูู 56)