อัลบั้มภาพ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ถูกต้อง พร้อมให้ประชาชนข..... วันที่ 18 ก.ย. 61 (ดูู 4)

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดฝึกอบรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมบัติ พรรคพล นายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการขยะ และการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ การคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอย ..... วันที่ 14 ก.ย. 61 (ดูู 3)

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และประชาชนตำบลโคกสว่าง

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความสนใจธรรมะ และพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และประชาชนตำบลโคกสว่าง ร่วมรับฟังเทศน์สนา กับหลวงพ่อบวร สุชีโว นับเป็นเรื่องน่ายินดีท..... วันที่ 30 ส.ค. 61 (ดูู 9)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ หลักสูตร อบรมการเลี้ยงโคเพื่อเพิ่มรายได้

โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ  และเลี้ยงควบคู่กับการทำการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด  มีการผลิตส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการผลิตแบบเกื้อกูลกันระหว่างการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  เช่น  โคเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นผลผลิตเนื้อ สำหรับภาคการเกษตรใช้มูลโคทั้งในนา พืชไร่ และสวน จึงจำเป็นต้องม..... วันที่ 23 ส.ค. 61 (ดูู 17)

โครงการรณรงค์โคกสว่างร่วมใจทำความดี มีบ้านเรือนสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรคภัย ไข้เจ็บ ปี ๒๕๖๑

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์โคกสว่างร่วมใจทำความดี มีบ้านเรือนสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรคภัย ไข้เจ็บ ปี ๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และเพื่อสร้างความรักสามัคคีในการพัฒนาห..... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 22)

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 15 ส.ค. 61 (ดูู 7)

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทิน  ศรีชาติ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิ..... วันที่ 12 ส.ค. 61 (ดูู 13)

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑

การที่มนุษย์พยายามสร้างและพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้นจึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมาก และเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังมีความรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีการอ..... วันที่ 20 ก.ค. 61 (ดูู 33)

โครงการสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาการทำงานและยกระดับกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งยังสามารถส่งเสริมหรือดูแล ปกป้อง และยับยั้งปัญหาสังคมระดับชาติต่อไปได้ เพื่อให้การทำงานเด็กและเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่างร่วมกับ โรงเรียนโคกสว่างหา..... วันที่ 18 ก.ค. 61 (ดูู 38)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการป้องกันลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ แต่มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับเพศศึกษา ทำให้เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง อีกทั้งยังขาดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองเมื่ออ..... วันที่ 18 ก.ค. 61 (ดูู 34)

ประขาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 28 มิ.ย. 61 (ดูู 20)

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา... วันที่ 25 มิ.ย. 61 (ดูู 20)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลโท วิฑูรย์  ศิริปักมานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจให้คะแนนการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบ้านนาโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังห..... วันที่ 20 มิ.ย. 61 (ดูู 33)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้างและพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมชนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายจิตใจแข็งแรงและรู้เท่าทัน พร..... วันที่ 15 มิ.ย. 61 (ดูู 47)

ประชุมปรึกษาหารือพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการจัดการเรียนทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่า มีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมชุมชนอย่างผาสุก จึงได้ประชุมเพื่อให้พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัต..... วันที่ 12 มิ.ย. 61 (ดูู 20)

โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

                                ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วย จากโรคที่ไม่ติดต่อ เพิ่มสูงขึ้น..... วันที่ 8 มิ.ย. 61 (ดูู 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์)

งานด้านส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์) เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ และเป็..... วันที่ 5 มิ.ย. 61 (ดูู 45)

ต้อนรับ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส..... วันที่ 25 พ.ค. 61 (ดูู 42)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ (โคกสว่างเกมส์)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ (โคกสว่างเกมส์) เพื่อให้ชุมชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาทำให้เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน ต่อสังคม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมยาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างคว..... วันที่ 18 พ.ค. 61 (ดูู 60)

แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๙ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีสะอาดไพรสาร ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 มี.ค. 61 (ดูู 100)