อัลบั้มภาพ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดหมอ ในบ่อพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดหมอ ในบ่อพลาสติก เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดต้นทุน และที่สำคัญที่สุดไม่เสียพื้นที่ในการขุดบ่อปลา ใช้พื้นที่น้อยผสมผสานกับการเกษตรอย่างอื่นก็ได้ โ..... วันที่ 13 มิ.ย. 62 (ดูู 1)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้  ประหยัดต้นทุน  และที่สำคัญที่สุดไม่เสียพื้นที่ในการขุดบ่อปลา  ใช้พื้นที่น้อยผสมผสานกับการเกษตร..... วันที่ 6 มิ.ย. 62 (ดูู 9)

โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เล็งเห็นความสำคัญของขยะสะสมทรัพย์ จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” และประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ช้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ให..... วันที่ 29 พ.ค. 62 (ดูู 8)

โครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจัดโครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่างขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ดอนปู่ตาบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณีให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวทิตา..... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 14)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง  ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันข..... วันที่ 3 พ.ค. 62 (ดูู 32)

โครงการยกระดับพัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการยกระดับพัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องค่านิยม กระแสโลกาวิวัฒน์ให้ถูกต้อง และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว กับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เรื..... วันที่ 30 เม.ย. 62 (ดูู 28)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอ..... วันที่ 29 เม.ย. 62 (ดูู 7)

โครงการ”รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ” ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดโครงการ”รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ” ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็กและเยาวชนไทยสืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนั้น องค..... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 42)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ..... วันที่ 26 มี.ค. 62 (ดูู 44)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ระดับตำบล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่นข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชน ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย ชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและคลอบคุม คนในชุมชนกำหนดกิจกรรมสามารถกำหนดกิจ..... วันที่ 25 มี.ค. 62 (ดูู 25)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โคกสว่างเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาจึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โคกสว่างเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายละเล่นกีฬา ทำให้เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน และต่อสังคมและได้พัฒนาความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิ..... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 90)

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะชุมชน โดยประสานความร่วมมือในการดำเนินงานให้ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. โรงเรียนในพื้นที่ ศาสนสถาน เพื่อรับฟังนโยบายขับเ..... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 49)

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาประเภทต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา “โคกสว่างเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง สนามการจัดการแข่งขันบริเวณสนามกีฬาด้านหน้าโรงเรียน โคกสว่างหาญไพรวัลย์ บ้านหาญไพรวัลย์ อำเภอหนอง..... วันที่ 4 มี.ค. 62 (ดูู 21)

สือประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

สือประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย http://asean.dla.go.th/public/index.do?ms... วันที่ 1 มี.ค. 62 (ดูู 22)

ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่ออนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 1 มี.ค. 62 (ดูู 22)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน อำเภอ/จังหวัดตลอดจนรัฐบาล ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มุ่งมั่นตั้งเป้าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขภายในปี ๒๕๖๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อ..... วันที่ 27 ก.พ. 62 (ดูู 24)

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอ..... วันที่ 22 ก.พ. 62 (ดูู 50)

ขอเชิญเที่ยวงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอเชิญเที่ยวงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒... วันที่ 20 ก.พ. 62 (ดูู 29)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลโคกสว่าง

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรวัยสูงอายุอย่างต่อเนื่อง ได้มีการตรากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ พร้อมทั้งกำหนดกลไกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ครอบคลุมการพัฒนาผู้สูงอายุในทุกๆด้าน เนื่องจากผู้สูงอาย..... วันที่ 14 ก.พ. 62 (ดูู 59)

บันทึกข้อตกลง MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

บันทึกข้อตกลง MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่าง นายอำเภอหนองพอก ท้องถิ่นอำเภอหนองพอก และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 14 ก.พ. 62 (ดูู 29)