อัลบั้มภาพ

ร่วมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองพอก ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ..... วันที่ 9 ม.ค. 62 (ดูู 17)

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย “๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า และปรับปรุงทิวทัศน์ถนนสองข้างทาง สายบ้านนาโคก บ้านโคกสว่าง บ้านหาญไพรวัลย์ ให้ร่มรื่นและสวยงาม  สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมามีความปลอดภัย มีความสุข มีความประทับใจ และสร้างจิตสำนึกให..... วันที่ 27 ธ.ค. 61 (ดูู 8)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน – วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เนื่องจากปัญหาความต้องการของหมู่บ้านชุมชน มีความเป..... วันที่ 3 ธ.ค. 61 (ดูู 47)

งานกฐินอำเภอสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาต่าง ๆ พอกำหนดได้ว่าชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ    จุลกฐิน การทำจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดหนึ่งวัน ทำฝ้าย ปั่น กรอ ตัด เย็บ ย้อม ทำให้เป็นขันธ์ได้ขน..... วันที่ 19 พ.ย. 61 (ดูู 32)

ประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จึงได้เปิดประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่างอย่างสูงสุด... วันที่ 31 ต.ค. 61 (ดูู 51)

เปิดประชุมสามัญ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และได้ร่วมกันคิดกิจกรรมเพื่อจัดในงานวันเย..... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 51)

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโคกสว่าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในวันปิยมหาราช ..... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 52)

ประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอำเภอหนองพอก

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน พี่น้องประชาชน เดินทางลงพื้นที่อำเ..... วันที่ 16 ต.ค. 61 (ดูู 103)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติควาบคุมการเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 25 ก.ย. 61 (ดูู 45)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์และสิ่งของในการดำเนินกิจกรรมของ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์และสิ่งของในการดำเนินกิจกรรมของ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง  อาทิเช่น ชุดยาสามัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมตู้ยา  ตะกร้าแชร์บอล ชุดไม้แบตมินตันเอฟบีที ฟุตซอลม..... วันที่ 20 ก.ย. 61 (ดูู 63)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ถูกต้อง พร้อมให้ประชาชนข..... วันที่ 18 ก.ย. 61 (ดูู 54)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 17 ก.ย. 61 (ดูู 44)

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดฝึกอบรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมบัติ พรรคพล นายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการขยะ และการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ การคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอย ..... วันที่ 14 ก.ย. 61 (ดูู 54)

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และประชาชนตำบลโคกสว่าง

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความสนใจธรรมะ และพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และประชาชนตำบลโคกสว่าง ร่วมรับฟังเทศน์สนา กับหลวงพ่อบวร สุชีโว นับเป็นเรื่องน่ายินดีท..... วันที่ 30 ส.ค. 61 (ดูู 53)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ หลักสูตร อบรมการเลี้ยงโคเพื่อเพิ่มรายได้

โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ  และเลี้ยงควบคู่กับการทำการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด  มีการผลิตส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการผลิตแบบเกื้อกูลกันระหว่างการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  เช่น  โคเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นผลผลิตเนื้อ สำหรับภาคการเกษตรใช้มูลโคทั้งในนา พืชไร่ และสวน จึงจำเป็นต้องม..... วันที่ 23 ส.ค. 61 (ดูู 61)

โครงการรณรงค์โคกสว่างร่วมใจทำความดี มีบ้านเรือนสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรคภัย ไข้เจ็บ ปี ๒๕๖๑

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์โคกสว่างร่วมใจทำความดี มีบ้านเรือนสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรคภัย ไข้เจ็บ ปี ๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และเพื่อสร้างความรักสามัคคีในการพัฒนาห..... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 118)

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 15 ส.ค. 61 (ดูู 55)

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทิน  ศรีชาติ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิ..... วันที่ 12 ส.ค. 61 (ดูู 64)

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑

การที่มนุษย์พยายามสร้างและพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้นจึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมาก และเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังมีความรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีการอ..... วันที่ 20 ก.ค. 61 (ดูู 137)

โครงการสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาการทำงานและยกระดับกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งยังสามารถส่งเสริมหรือดูแล ปกป้อง และยับยั้งปัญหาสังคมระดับชาติต่อไปได้ เพื่อให้การทำงานเด็กและเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่างร่วมกับ โรงเรียนโคกสว่างหา..... วันที่ 18 ก.ค. 61 (ดูู 205)