อัลบั้มภาพ

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค หมู่ 6 บ้านโนนพระ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดโครงการความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค ปี 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านโนนพระ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 25 ก.ย. 62 (ดูู 14)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค ปี2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค ปี 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 24 ก.ย. 62 (ดูู 5)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านแก้ง  ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนอง  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 9)

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประฃุมประจำเดือน กันยายน 2562... วันที่ 13 ก.ย. 62 (ดูู 8)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพานประชาสรรค์... วันที่ 9 ก.ย. 62 (ดูู 29)

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูดีแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ณ ศพด.โคกสว่างหาญไพรวัลย์   ... วันที่ 5 ก.ย. 62 (ดูู 32)

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูดีแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูดีแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 4 ก.ย. 62 (ดูู 25)

ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร... วันที่ 27 ส.ค. 62 (ดูู 16)

เข้าวัดวันพระ ช่วงเข้าพรรษา

อำเภอหนองพอกพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ช่วงเข้าพรรษา  ... วันที่ 15 ส.ค. 62 (ดูู 27)

ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีลมพายุและมีฝนตกหนักทำให้ต้นมะพร้าวล้มทับยุ้งข้าวของ นายสุครีพ รัตนวงศ์ บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗ ตำบลโคกสว่าง ได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต่อไป ณ ห้องประชุมอง..... วันที่ 7 ส.ค. 62 (ดูู 24)

ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างการพัฒนาความคิด..... วันที่ 2 ส.ค. 62 (ดูู 46)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา..... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 23)

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบร่วมก..... วันที่ 23 ก.ค. 62 (ดูู 23)

ติดตามแผนการดำเนินงานกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง

สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอหนองพอก ได้ออกติดตามแผนการดำเนินงานกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพ/LTC. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ เพื่อประเมินและให้ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 8 ก.ค. 62 (ดูู 45)

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในเขตตำบลโคกสว่างพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก มาแล้ว ๕ ราย ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕..... วันที่ 28 มิ.ย. 62 (ดูู 25)

ร่วมกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ในศาสนสถาน วัดภูแตงแซง

ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ในศาสนสถาน วัดภูแตงแซง เพื่อรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เป็นประจำทุกเดือน โดยครั้งนี้ได้บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดภูแตงแซง บ้านหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 55)

โครงการยกระดับพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องค่านิยม กระแสโลกาพิวัฒน์ให้ถูกต้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัว และสามารถ เพื่..... วันที่ 20 มิ.ย. 62 (ดูู 24)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

องค์การบริการส่วนตำบลโคกสว่าง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธ..... วันที่ 19 มิ.ย. 62 (ดูู 73)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดหมอ ในบ่อพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดหมอ ในบ่อพลาสติก เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดต้นทุน และที่สำคัญที่สุดไม่เสียพื้นที่ในการขุดบ่อปลา ใช้พื้นที่น้อยผสมผสานกับการเกษตรอย่างอื่นก็ได้ โ..... วันที่ 13 มิ.ย. 62 (ดูู 53)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้  ประหยัดต้นทุน  และที่สำคัญที่สุดไม่เสียพื้นที่ในการขุดบ่อปลา  ใช้พื้นที่น้อยผสมผสานกับการเกษตร..... วันที่ 6 มิ.ย. 62 (ดูู 91)