อัลบั้มภาพ

ประขาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 28 มิ.ย. 61 (ดูู 11)

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา... วันที่ 25 มิ.ย. 61 (ดูู 9)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลโท วิฑูรย์  ศิริปักมานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจให้คะแนนการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบ้านนาโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังห..... วันที่ 20 มิ.ย. 61 (ดูู 17)

โครงการตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้างและพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมชนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายจิตใจแข็งแรงและรู้เท..... วันที่ 15 มิ.ย. 61 (ดูู 19)

ประชุมปรึกษาหารือพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการจัดการเรียนทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่า มีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมชุมชนอย่างผาสุก จึงได้ประชุมเพื่อให้พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัต..... วันที่ 12 มิ.ย. 61 (ดูู 10)

โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

                                ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วย จากโรคที่ไม่ติดต่อ เพิ่มสูงขึ้น..... วันที่ 8 มิ.ย. 61 (ดูู 25)

โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์)

งานด้านส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์) เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ และเป็..... วันที่ 5 มิ.ย. 61 (ดูู 32)

ต้อนรับ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส..... วันที่ 25 พ.ค. 61 (ดูู 31)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ (โคกสว่างเกมส์)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ (โคกสว่างเกมส์) เพื่อให้ชุมชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาทำให้เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน ต่อสังคม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมยาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างคว..... วันที่ 18 พ.ค. 61 (ดูู 46)

แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๙ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีสะอาดไพรสาร ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 มี.ค. 61 (ดูู 86)

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดรวมไปถึงด้านสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลโคกสว่างทุกชุม/หมู่บ้านสร้างความสุขปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณ..... วันที่ 2 มี.ค. 61 (ดูู 68)

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ และผู้นำชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะตามประเภทต่างๆด้วย เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร และเป็นผู้นำในกา..... วันที่ 28 ก.พ. 61 (ดูู 84)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ก.พ. 61 (ดูู 72)

​เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประชาชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที่สามารถแสดงความคิดเห็น ได้พูดได้เสนอแนะ วิเคราะห์ ปัญหา อย่างชัดแจ้ง กับการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ไปสู่แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นใ..... วันที่ 8 ก.พ. 61 (ดูู 82)

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่

อง์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดทำโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับขำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านการให้บริการ เป็นการอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี และเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเพื่อรับฟังควา..... วันที่ 8 ก.พ. 61 (ดูู 77)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการเงินอุดหนุนหมู่บ้าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ม.ค. 61 (ดูู 75)

ประชุมประชาคมโอนส่งมอบกิจการประปาหมู่บ้าน

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเม็กหมู่ที่ ๔ และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนพระ หมู่ที่ ๖ ได้ประชุมประชาคมโอนส่งมอบกิจการประปาหมู่บ้าน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ให้ดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อลดความขัดแย้ง และปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงมีการจัดประชุมเวทีประชาค..... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 74)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และเพื่อพิจารณา ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาอ..... วันที่ 28 ธ.ค. 60 (ดูู 57)

ประชุมสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหาร อบต.โคกสว่าง ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ธ.ค. 60 (ดูู 78)

โครงการประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดทำโครงการประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ เรื่องการจัดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิค..... วันที่ 27 พ.ย. 60 (ดูู 71)