อัลบั้มภาพ

เข้าวัดวันพระ ช่วงเข้าพรรษา

อำเภอหนองพอกพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ช่วงเข้าพรรษา  ... วันที่ 15 ส.ค. 62 (ดูู 6)

ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีลมพายุและมีฝนตกหนักทำให้ต้นมะพร้าวล้มทับยุ้งข้าวของ นายสุครีพ รัตนวงศ์ บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗ ตำบลโคกสว่าง ได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต่อไป ณ ห้องประชุมอง..... วันที่ 7 ส.ค. 62 (ดูู 12)

ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างการพัฒนาความคิด..... วันที่ 2 ส.ค. 62 (ดูู 20)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา..... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 13)

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบร่วมก..... วันที่ 23 ก.ค. 62 (ดูู 13)

ติดตามแผนการดำเนินงานกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง

สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอหนองพอก ได้ออกติดตามแผนการดำเนินงานกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพ/LTC. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ เพื่อประเมินและให้ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 8 ก.ค. 62 (ดูู 27)

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในเขตตำบลโคกสว่างพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก มาแล้ว ๕ ราย ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕..... วันที่ 28 มิ.ย. 62 (ดูู 19)

ร่วมกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ในศาสนสถาน วัดภูแตงแซง

ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ในศาสนสถาน วัดภูแตงแซง เพื่อรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เป็นประจำทุกเดือน โดยครั้งนี้ได้บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดภูแตงแซง บ้านหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 34)

โครงการยกระดับพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องค่านิยม กระแสโลกาพิวัฒน์ให้ถูกต้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัว และสามารถ เพื่..... วันที่ 20 มิ.ย. 62 (ดูู 19)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

องค์การบริการส่วนตำบลโคกสว่าง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธ..... วันที่ 19 มิ.ย. 62 (ดูู 53)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดหมอ ในบ่อพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดหมอ ในบ่อพลาสติก เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดต้นทุน และที่สำคัญที่สุดไม่เสียพื้นที่ในการขุดบ่อปลา ใช้พื้นที่น้อยผสมผสานกับการเกษตรอย่างอื่นก็ได้ โ..... วันที่ 13 มิ.ย. 62 (ดูู 20)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้  ประหยัดต้นทุน  และที่สำคัญที่สุดไม่เสียพื้นที่ในการขุดบ่อปลา  ใช้พื้นที่น้อยผสมผสานกับการเกษตร..... วันที่ 6 มิ.ย. 62 (ดูู 62)

โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เล็งเห็นความสำคัญของขยะสะสมทรัพย์ จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” และประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ช้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ให..... วันที่ 29 พ.ค. 62 (ดูู 27)

โครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจัดโครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่างขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ดอนปู่ตาบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณีให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวทิตา..... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 31)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง  ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันข..... วันที่ 3 พ.ค. 62 (ดูู 81)

โครงการยกระดับพัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการยกระดับพัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลโคกสว่าง เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องค่านิยม กระแสโลกาวิวัฒน์ให้ถูกต้อง และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว กับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เรื..... วันที่ 30 เม.ย. 62 (ดูู 77)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอ..... วันที่ 29 เม.ย. 62 (ดูู 23)

โครงการ”รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ” ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดโครงการ”รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ” ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็กและเยาวชนไทยสืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนั้น องค..... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 81)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ..... วันที่ 26 มี.ค. 62 (ดูู 92)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ระดับตำบล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่นข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชน ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย ชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและคลอบคุม คนในชุมชนกำหนดกิจกรรมสามารถกำหนดกิจ..... วันที่ 25 มี.ค. 62 (ดูู 40)