อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญวิสา

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริห..... วันที่ 21 ก.ย. 65 (ดูู 13)

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต  สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ผู้ใ..... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 31)

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 11.10 น. นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง คณะผู้บริหาร หัวหน้าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กันยายน 2565  เวลา 11.10 น. นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง คณะผู้บริหาร หัวหน้าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นางดนิตา  สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีมอบบ้านเหล่า..... วันที่ 7 ก.ย. 65 (ดูู 34)

วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงการทำงานของข้าราชการและพนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ

วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงการทำงานของข้าราชการและพนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 6 ก.ย. 65 (ดูู 21)

วันที่ 25 สิงหาคม2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วย CARE GIVE หรือญาติผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก

วันที่ 25 สิงหาคม2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วย CARE GIVE หรือญาติผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน..... วันที่ 25 ส.ค. 65 (ดูู 51)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียนและประกาศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดศรีสะอาด บ้านแก้ง ตำ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียนและประกาศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดศรีสะอาด บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ..... วันที่ 25 ส.ค. 65 (ดูู 55)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัด/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุมคามความมั่นคงระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอห

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัด/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุมคามความมั่นคงระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 25 ส.ค. 65 (ดูู 28)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและผู้บริหาร ร่วมกับ นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและสมาชิกสภา ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและผู้บริหาร ร่วมกับ นายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและสมาชิกสภา ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 24 ส.ค. 65 (ดูู 42)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ส.ค. 65 (ดูู 18)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 15 ส.ค. 65 (ดูู 29)

นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 5 ส.ค. 65 (ดูู 66)

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 นายพล พรรคพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่า

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 นายพล พรรคพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ก.ค. 65 (ดูู 72)

12 กรกฎาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

12 กรกฎาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 12 ก.ค. 65 (ดูู 43)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สือสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วัดป่าภูภังค์คีรีเขต

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สือสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วัดป่าภูภังค์คีรีเขต หมู่ 2 บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จั..... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 118)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมติดตามและซักซ้อมการบริหารงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 ประชุมสัญจร และนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมติดตามและซักซ้อมการบริหารงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 ประชุมสัญจร และนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบของชำร่วยให้กับผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมองค์ก..... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 107)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 7 มิ.ย. 65 (ดูู 59)

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ได้จัดโครงการร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร สุนัข-แมว “กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ได้จัดโครงการร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร สุนัข-แมว “กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 2 มิ.ย. 65 (ดูู 55)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค 19 ) ตามหมู่บ้านในตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค 19 ) ตามหมู่บ้านในตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 31 พ.ค. 65 (ดูู 49)

วันที่ 31 พฤษภาคม2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติด ของตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 31 พฤษภาคม2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติด ของตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 31 พ.ค. 65 (ดูู 57)

30 พฤษภาคม 2565 ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

30 พฤษภาคม 2565 ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 พ.ค. 65 (ดูู 50)