อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

วันที่ 22 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งนับสนุน การเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาเยียมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกียรติและยิ่งดีอย่างยิ่ง

วันที่ 22 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งนับสนุน การเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาเยียมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกียรติและยิ่งดีอย่างยิ่ง... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 1)

วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 2)

วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 2)... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 2)

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและจัดทำธนาคารใต้ดินตามนโยบายเร่งด่วน อำเภอ จังหวัด ตลอดจนรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ หลักสูตรแก้ไขน้ำเสีย และการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินตามศาสตร์พระราชา ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่า

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและจัดทำธนาคารใต้ดินตามนโยบายเร่งด่วน อำเภอ จังหวัด ตลอดจนรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ หลักสูตรแก้ไขน้ำเสีย และการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินตามศาสตร์พระราชา ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 18 ก.ย. 63 (ดูู 4)

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างทุกคน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างทุกคน ... วันที่ 16 ก.ย. 63 (ดูู 4)

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)... วันที่ 15 ก.ย. 63 (ดูู 5)

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการทอดเทียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการทอดเทียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 ก.ย. 63 (ดูู 4)

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้จัดการแข่งขันกีฬา สภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกสว่าง จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้จัดการแข่งขันกีฬา สภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกสว่าง จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 1 ก.ย. 63 (ดูู 13)

27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ของนายทวนจิต สุวรรณศรี ราษฎรบ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ที่ได้รับความเสียหาย เรียบร้อยแล้วครับ

27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ของนายทวนจิต สุวรรณศรี ราษฎรบ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ที่ได้รับความเสียหาย เรียบร้อยแล้วครับ... วันที่ 28 ส.ค. 63 (ดูู 8)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 9)

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 20 ส.ค. 63 (ดูู 7)

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ ๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ ๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 9)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท มอบให้ นางบุญยัง งามแก้ว บ..... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 13)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๓... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 7)

สภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน สภาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่1 แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนสามพาประชาสรรค์ โดยรับเฉพาะทีมในตำบลโคกสว่างเท่านั้น (สามารถนำบุคคลภายนอกมาได

สภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน สภาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่1 แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนสามพาประชาสรรค์ โดยรับเฉพาะทีมในตำบลโคกสว่างเท่านั้น (สามารถนำบุคคลภายนอกมาได้ไม่เกินทีมละ 4 คน) ค่าสมัคร ทีมละ 1000 บ..... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 10)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ในงานของวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้ทำบุญตักบาตรและรับประทานอาหารเช้า

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ในงานของวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้ทำบุญตักบาตรและรับประทานอาหารเช้า... วันที่ 6 ส.ค. 63 (ดูู 11)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ วัดป่าหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ วัดป่าหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 5 ส.ค. 63 (ดูู 21)

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓... วันที่ 17 ก.ค. 63 (ดูู 24)

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ ห้วยคำบาก บ้านนาโคก หมู่ ๑ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ ห้วยคำบาก บ้านนาโคก หมู่ ๑ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 31)

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ ( พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน ) ณ วัดศรีไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ ( พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน ) ณ วัดศรีไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 19)

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ (หลักสูตรการศึกษาเพิ่มความรู้ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา อนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์น้ำ) ณ วัดภูแตงแซง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ (หลักสูตรการศึกษาเพิ่มความรู้ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา อนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์น้ำ) ณ วัดภูแตงแซง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 57)