อัลบั้มภาพ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ติดตาม ป้องกันโรคโควิค 19 กรณีเร่งด่วน

วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ติดตาม ป้องกันโรคโควิค 19 กรณีเร่งด่วน เพื่ออนุมัติโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเสนอขอรับงบประมาณ... วันที่ 1 เม.ย. 63 (ดูู 5)

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง ปี 2563 ณ บ้านหาญไพรวัลย์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 9 มี.ค. 63 (ดูู 16)

6 มีนาคม 2563 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

6 มีนาคม 2563 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 6 มี.ค. 63 (ดูู 15)

27 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด หลักสูตร การฝึกอบรมเพาะเห็ดโคนน้อย

27 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด หลักสูตร การฝึกอบรมเพาะเห็ดโคนน้อย”พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย งานด้านส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ก.พ. 63 (ดูู 29)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 21)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 5 บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 5 บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 29)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 26)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 7 บ้านศรีสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 7 บ้านศรีสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 11 ก.พ. 63 (ดูู 27)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 1 บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ณ หมู่ 1 บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 5 ก.พ. 63 (ดูู 38)

วันที่ 28 มกราคม 2563 จัดโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์พืช "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 28 มกราคม 2563 จัดโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์พืช "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 29 ม.ค. 63 (ดูู 85)

วันที่ 22 มกราคม 2563 จัดโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาด ณ วัดศรีไพรวัลย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 22 มกราคม 2563 จัดโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาด ณ วัดศรีไพรวัลย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์... วันที่ 24 ม.ค. 63 (ดูู 92)

วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จากเทศบาลสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มาเยี่ยมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกิยรติและยินดีอย่างยิ่ง

วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จากเทศบาลสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มาเยี่ยมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกิยรติและยินดีอย่างยิ่ง... วันที่ 16 ม.ค. 63 (ดูู 67)

วันที่ 14 มกราคม 2563 จัดทำโครงการฝึกอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ปี 2563 ณ ศาลาวัดภูแตงแซง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 14 มกราคม 2563 จัดทำโครงการฝึกอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ปี 2563 ณ ศาลาวัดภูแตงแซง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 95)

วันที่ 12 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ยินดีที่ได้ตอนรับ ชมรมจักรยาน Nongphok ชัยมงคล Bike ตามโครงการ ปั่นปันบุญสมทบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3

วันที่ 12 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ยินดีที่ได้ตอนรับ ชมรมจักรยาน Nongphok ชัยมงคล Bike ตามโครงการ ปั่นปันบุญสมทบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3... วันที่ 13 ม.ค. 63 (ดูู 73)

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓... วันที่ 27 ธ.ค. 62 (ดูู 45)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ... วันที่ 20 ธ.ค. 62 (ดูู 59)

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... วันที่ 20 ธ.ค. 62 (ดูู 44)

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2... วันที่ 18 ธ.ค. 62 (ดูู 20)

16 ธันวาคม 2562 ประชุมฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทศการปีใหม่

16 ธันวาคม 2562 ประชุมฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทศการปีใหม่... วันที่ 16 ธ.ค. 62 (ดูู 46)

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2... วันที่ 29 พ.ย. 62 (ดูู 54)