อัลบั้มภาพ

แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๙ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีสะอาดไพรสาร ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 มี.ค. 61 (ดูู 55)

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดรวมไปถึงด้านสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลโคกสว่างทุกชุม/หมู่บ้านสร้างความสุขปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณ..... วันที่ 2 มี.ค. 61 (ดูู 38)

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ และผู้นำชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะตามประเภทต่างๆด้วย เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร และเป็นผู้นำในกา..... วันที่ 28 ก.พ. 61 (ดูู 37)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ก.พ. 61 (ดูู 35)

​เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประชาชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที่สามารถแสดงความคิดเห็น ได้พูดได้เสนอแนะ วิเคราะห์ ปัญหา อย่างชัดแจ้ง กับการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ไปสู่แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นใ..... วันที่ 8 ก.พ. 61 (ดูู 36)

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่

อง์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดทำโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับขำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านการให้บริการ เป็นการอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี และเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเพื่อรับฟังควา..... วันที่ 8 ก.พ. 61 (ดูู 35)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการเงินอุดหนุนหมู่บ้าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ม.ค. 61 (ดูู 34)

ประชุมประชาคมโอนส่งมอบกิจการประปาหมู่บ้าน

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเม็กหมู่ที่ ๔ และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนพระ หมู่ที่ ๖ ได้ประชุมประชาคมโอนส่งมอบกิจการประปาหมู่บ้าน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ให้ดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อลดความขัดแย้ง และปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงมีการจัดประชุมเวทีประชาค..... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 32)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และเพื่อพิจารณา ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาอ..... วันที่ 28 ธ.ค. 60 (ดูู 33)

ประชุมสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหาร อบต.โคกสว่าง ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ธ.ค. 60 (ดูู 33)

โครงการประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดทำโครงการประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ เรื่องการจัดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิค..... วันที่ 27 พ.ย. 60 (ดูู 33)

โครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประชาชนทราบ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการขอประชาชน โดยจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนในพื้น..... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 44)

ประชุมสภาประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสมหมาย ศิลาวารีย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ร่วมประชุมสภาประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในชุมชนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อย..... วันที่ 31 ต.ค. 60 (ดูู 34)

วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลโคกสว่าง ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน " วันปิยมหาราช ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้าที่ว่า..... วันที่ 23 ต.ค. 60 (ดูู 46)