อัลบั้มภาพ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โคกสว่างเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาจึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โคกสว่างเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายละเล่นกีฬา ทำให้เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน และต่อสังคมและได้พัฒนาความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิ..... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 5)

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะชุมชน โดยประสานความร่วมมือในการดำเนินงานให้ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. โรงเรียนในพื้นที่ ศาสนสถาน เพื่อรับฟังนโยบายขับเ..... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 8)

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาประเภทต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา “โคกสว่างเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง สนามการจัดการแข่งขันบริเวณสนามกีฬาด้านหน้าโรงเรียน โคกสว่างหาญไพรวัลย์ บ้านหาญไพรวัลย์ อำเภอหนอง..... วันที่ 4 มี.ค. 62 (ดูู 6)

สือประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

สือประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย http://asean.dla.go.th/public/index.do?ms... วันที่ 1 มี.ค. 62 (ดูู 9)

ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่ออนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 1 มี.ค. 62 (ดูู 9)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน อำเภอ/จังหวัดตลอดจนรัฐบาล ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มุ่งมั่นตั้งเป้าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขภายในปี ๒๕๖๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อ..... วันที่ 27 ก.พ. 62 (ดูู 9)

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอ..... วันที่ 22 ก.พ. 62 (ดูู 13)

ขอเชิญเที่ยวงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอเชิญเที่ยวงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒... วันที่ 20 ก.พ. 62 (ดูู 17)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลโคกสว่าง

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรวัยสูงอายุอย่างต่อเนื่อง ได้มีการตรากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ พร้อมทั้งกำหนดกลไกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ครอบคลุมการพัฒนาผู้สูงอายุในทุกๆด้าน เนื่องจากผู้สูงอาย..... วันที่ 14 ก.พ. 62 (ดูู 29)

บันทึกข้อตกลง MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

บันทึกข้อตกลง MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่าง นายอำเภอหนองพอก ท้องถิ่นอำเภอหนองพอก และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 14 ก.พ. 62 (ดูู 14)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ คั้งที่ ๑

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน แก่ไขปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 13 ก.พ. 62 (ดูู 11)

ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสดวกให้ประชาชนตามแผนงานโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ให้กับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒... วันที่ 13 ก.พ. 62 (ดูู 13)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานได้มากมายหลายชนิด ไข่ไก่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่น สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย  ดังนั้นไข่ไก่จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากแทบจะทุกครัวเรือนก็ว่าได้  ไก่ไข่จึงเป็นสั..... วันที่ 31 ม.ค. 62 (ดูู 14)

ร่วมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองพอก ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ..... วันที่ 9 ม.ค. 62 (ดูู 53)

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย “๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า และปรับปรุงทิวทัศน์ถนนสองข้างทาง สายบ้านนาโคก บ้านโคกสว่าง บ้านหาญไพรวัลย์ ให้ร่มรื่นและสวยงาม  สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมามีความปลอดภัย มีความสุข มีความประทับใจ และสร้างจิตสำนึกให..... วันที่ 27 ธ.ค. 61 (ดูู 18)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน – วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เนื่องจากปัญหาความต้องการของหมู่บ้านชุมชน มีความเป..... วันที่ 3 ธ.ค. 61 (ดูู 79)

งานกฐินอำเภอสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาต่าง ๆ พอกำหนดได้ว่าชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ    จุลกฐิน การทำจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดหนึ่งวัน ทำฝ้าย ปั่น กรอ ตัด เย็บ ย้อม ทำให้เป็นขันธ์ได้ขน..... วันที่ 19 พ.ย. 61 (ดูู 47)

ประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จึงได้เปิดประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่างอย่างสูงสุด... วันที่ 31 ต.ค. 61 (ดูู 67)

เปิดประชุมสามัญ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และได้ร่วมกันคิดกิจกรรมเพื่อจัดในงานวันเย..... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 65)

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโคกสว่าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในวันปิยมหาราช ..... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 66)