ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประขาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ 28 มิ.ย. 61 6
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 25 มิ.ย. 61 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 21 มิ.ย. 61 19
ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 20 มิ.ย. 61 19
ประชุมปรึกษาหารือพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกสว่าง 12 มิ.ย. 61 14
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 8 มิ.ย. 61 23
โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์) 5 มิ.ย. 61 20
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61 23
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 พ.ค. 61 18
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 พ.ค. 61 19
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561 23 พ.ค. 61 21
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 21 มี.ค. 61 70
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน 22 ม.ค. 61 69
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน 16 ม.ค. 61 78