ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์โปรสเตอร์ การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 18 ม.ค. 62 16
แผนการออกสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ในเขตตำบลโคกสว่าง 15 ม.ค. 62 18
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 ม.ค. 62 20
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ธ.ค. 61 25
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25 ธ.ค. 61 24
ประกาศการจัดเก็บภาษี ปี 2561 24 ธ.ค. 61 25
ประกาศเรื่องการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในงานจัดจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 24 ธ.ค. 61 25
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 24 ธ.ค. 61 25
ประกาศงบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ 14 ธ.ค. 61 34
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ( ต่อเดือน ) ในการประเมินค่ารายปี เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 30 พ.ย. 61 25
ประชาสัมพันธ์แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 14 พ.ย. 61 46
กำหนดการอบรมแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมในตำบลโคกสว่าง 12 พ.ย. 61 31
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 พ.ย. 61 49
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 12 ต.ค. 61 56
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 ต.ค. 61 29
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 20 ก.ย. 61 62
ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ 29 ส.ค. 61 74
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 ส.ค. 61 59
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 12 ส.ค. 61 62
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 8 ส.ค. 61 69
ประขาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ 28 มิ.ย. 61 105
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 25 มิ.ย. 61 95
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 21 มิ.ย. 61 106
ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 20 มิ.ย. 61 99
ประชุมปรึกษาหารือพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกสว่าง 12 มิ.ย. 61 131
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 8 มิ.ย. 61 420
โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์) 5 มิ.ย. 61 99
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61 114
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 พ.ค. 61 112
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 พ.ค. 61 97