ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 14 พ.ย. 61 4
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 พ.ย. 61 4
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 12 ต.ค. 61 14
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 20 ก.ย. 61 22
ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ 29 ส.ค. 61 29
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 ส.ค. 61 22
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 12 ส.ค. 61 29
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 8 ส.ค. 61 26
ประขาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ 28 มิ.ย. 61 53
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 25 มิ.ย. 61 35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 21 มิ.ย. 61 52
ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 20 มิ.ย. 61 48
ประชุมปรึกษาหารือพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกสว่าง 12 มิ.ย. 61 69
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 8 มิ.ย. 61 223
โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์) 5 มิ.ย. 61 48
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61 46
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 พ.ค. 61 43
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 พ.ค. 61 46
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561 23 พ.ค. 61 52
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 21 มี.ค. 61 110
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน 22 ม.ค. 61 101
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน 16 ม.ค. 61 177