ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 20 ก.ย. 61 2
ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ 29 ส.ค. 61 9
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 ส.ค. 61 7
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 12 ส.ค. 61 13
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 8 ส.ค. 61 8
ประขาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจากหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ 28 มิ.ย. 61 28
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 25 มิ.ย. 61 15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 21 มิ.ย. 61 32
ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 20 มิ.ย. 61 30
ประชุมปรึกษาหารือพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกสว่าง 12 มิ.ย. 61 24
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 8 มิ.ย. 61 121
โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัดรูปสัตว์) 5 มิ.ย. 61 30
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61 32
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 พ.ค. 61 27
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 พ.ค. 61 27
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561 23 พ.ค. 61 33
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 21 มี.ค. 61 80
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน 22 ม.ค. 61 81
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน 16 ม.ค. 61 125