ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและช่องทางไลน์ (Line) “กลุ่มข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” 28 พ.ค. 62 9
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประะชาสัมพันธ์ เกี่ยวกัยโรคมะเร็งและความตาย 27 พ.ค. 62 10
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ 16 พ.ค. 62 9
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) 14 พ.ค. 62 16
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 14 พ.ค. 62 15
ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดเจย์ดีชัยมงคล เนื่่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี ชาตกาลฯ 1 พ.ค. 62 13
ประชาสัมพันธ์ แจ้งบัญชีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 62 12
ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 62 15
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 30 เม.ย. 62 13
ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๗ (The ๗ Thailand Bike and walk Forum) 23 เม.ย. 62 14
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๗ ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักยานโลก ครั้งที่ ๒ 23 เม.ย. 62 12
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดีอนเมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ 22 เม.ย. 62 14
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช. 22 เม.ย. 62 13
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 19 เม.ย. 62 14
ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและช่องไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร่งการรับรู้” 9 เม.ย. 62 13
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 9 เม.ย. 62 13
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 25 มี.ค. 62 19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย 22 มี.ค. 62 23
ประชาสัมพันธ์โปรสเตอร์ การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 18 ม.ค. 62 46
แผนการออกสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ในเขตตำบลโคกสว่าง 15 ม.ค. 62 41
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 ม.ค. 62 44
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ธ.ค. 61 51
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25 ธ.ค. 61 46
ประกาศการจัดเก็บภาษี ปี 2561 24 ธ.ค. 61 50
ประกาศเรื่องการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในงานจัดจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 24 ธ.ค. 61 46
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 24 ธ.ค. 61 50
ประกาศงบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ 14 ธ.ค. 61 57
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ( ต่อเดือน ) ในการประเมินค่ารายปี เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 30 พ.ย. 61 44
ประชาสัมพันธ์แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 14 พ.ย. 61 67
กำหนดการอบรมแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมในตำบลโคกสว่าง 12 พ.ย. 61 53