ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ 3 ก.ค. 63 13
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิค - ๑๙ 2 ก.ค. 63 18
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด 2 ก.ค. 63 2
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิค - ๑๙ 29 มิ.ย. 63 13
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ 29 มิ.ย. 63 13
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศักษา 25 มิ.ย. 63 4
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ 24 มิ.ย. 63 11
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ 24 มิ.ย. 63 14
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ 18 มิ.ย. 63 16
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ 10 มิ.ย. 63 23
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) 10 มิ.ย. 63 26
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองพอก 10 มิ.ย. 63 25
สถานศึกษา / สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / มทบ.๒๗ 8 มิ.ย. 63 8
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ 5 มิ.ย. 63 23
การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม 1 มิ.ย. 63 31
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑ 28 พ.ค. 63 39
สนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอส.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อจำหน่ายให้กับส่วนราชการในจังหวัดในราคาพิเศษหีบล่ะ 297 บาท (เฉลี่ยราคากล่องล่ะ 8.25 บาท) 27 พ.ค. 63 14
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ 26 พ.ค. 63 36
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย 26 พ.ค. 63 35
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 พ.ค. 63 29
การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ( ฉบับที่ ๕ ) ข้อ ๒ ( ๖ ) 18 พ.ค. 63 21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสีดา 15 พ.ค. 63 30
ประกาศรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชการครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 15 พ.ค. 63 19
การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 15 พ.ค. 63 32
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ 15 พ.ค. 63 57
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) 15 พ.ค. 63 49
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ 12 พ.ค. 63 45
ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 8 พ.ค. 63 61
ขอเผยแพร่สารประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 7 พ.ค. 63 35
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกครันและฝุ่นอะอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 1 พ.ค. 63 49