ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ 1 ต.ค. 62 2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 27 ก.ย. 62 4
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 26 ก.ย. 62 3
ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.ย. 62 5
ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน 13 ก.ย. 62 5
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ 13 ก.ย. 62 4
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๒ 13 ก.ย. 62 3
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ 13 ก.ย. 62 6
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ 9 ก.ย. 62 4
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุที่กำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 4 ก.ย. 62 9
ขอเชิญเช่าวัตถุมงคลศรีอริยา รุ่น๑ สมทบทุนสร้างองค์พญาศรีอริยาเมตตาโยนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ก.ย. 62 5
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 4 ก.ย. 62 4
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 26 ส.ค. 62 8
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 23 ส.ค. 62 11
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ 21 ส.ค. 62 10
การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 21 ส.ค. 62 14
เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเ็ร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี 20 ส.ค. 62 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 ก.ค. 62 17
ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation (TEMSA) 4 ก.ค. 62 29
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ก.ค. 62 23
ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562 3 ก.ค. 62 18
คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 1 ก.ค. 62 19
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 มิ.ย. 62 22
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและช่องทางไลน์ (Line) “กลุ่มข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” 28 พ.ค. 62 32
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประะชาสัมพันธ์ เกี่ยวกัยโรคมะเร็งและความตาย 27 พ.ค. 62 36
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ 16 พ.ค. 62 28
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) 14 พ.ค. 62 48
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 14 พ.ค. 62 37
ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดเจย์ดีชัยมงคล เนื่่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี ชาตกาลฯ 1 พ.ค. 62 41
ประชาสัมพันธ์ แจ้งบัญชีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 62 34