ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ 14 ม.ค. 64 6
ประชาสัมพันธ์เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ 7 ม.ค. 64 13
ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 ม.ค. 64 10
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓ 7 ม.ค. 64 11
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๓ 7 ม.ค. 64 27
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 7 ม.ค. 64 8
ผลการเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 7 ม.ค. 64 9
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสีดา 28 ธ.ค. 63 28
วารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 25 ธ.ค. 63 14
การจัดงานมหกรรมของขวัญโดนใจ ประจำปี ๒๕๖๓ 25 ธ.ค. 63 13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองพอก 25 ธ.ค. 63 31
ประชาสัมพันธ์กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 21 ธ.ค. 63 15
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ 21 ธ.ค. 63 19
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๓ 21 ธ.ค. 63 34
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓ 21 ธ.ค. 63 35
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 ธ.ค. 63 17
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 ธ.ค. 63 18
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 30 พ.ย. 63 25
การประกาศผลประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ 30 พ.ย. 63 44
ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ 30 พ.ย. 63 46
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๓ 30 พ.ย. 63 25
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๓ 30 พ.ย. 63 20
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลื้อกสรรเป็นพนังงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองพอก 30 พ.ย. 63 27
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๓ 30 พ.ย. 63 15
แจ้งประกาศของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ ฉบับ 26 พ.ย. 63 39
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่" 26 พ.ย. 63 55
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 พ.ย. 63 38
ประชาสัมพันธ์กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 24 พ.ย. 63 23
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 18 พ.ย. 63 34
แจ้งการประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว 18 พ.ย. 63 39