ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2 เม.ย. 63 4
ประชาสัมพันธ์ ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 2 เม.ย. 63 3
ขอประชาสัมพันธ์ปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติ และท่องเที่ยวในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติทุกแห่ง จากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) 1 เม.ย. 63 7
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 31 มี.ค. 63 18
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 27 มี.ค. 63 44
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 27 มี.ค. 63 30
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 27 มี.ค. 63 7
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 23 มี.ค. 63 9
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 23 มี.ค. 63 10
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 20 มี.ค. 63 7
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 19 มี.ค. 63 10
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 19 มี.ค. 63 8
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 11 มี.ค. 63 24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 10 มี.ค. 63 66
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 6 มี.ค. 63 9
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โดยสำนักงานขนส่งร้อยเอ็ด 4 มี.ค. 63 7
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประดับตกแต่งเมืองในการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2563 3 มี.ค. 63 43
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 3 มี.ค. 63 91
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองพอก 3 มี.ค. 63 116
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสมัครเข้าร่วมโครงการ "วิ่งด้วยรัก We serve With Love and Care" ครั้งที่ ๑ 2 มี.ค. 63 37
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องห้ามเผาไร่ นา ฯลฯ ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่าง 19 ก.พ. 63 52
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 19 ก.พ. 63 83
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 18 ก.พ. 63 58
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 18 ก.พ. 63 119
กำหนดหลักเกณฑ์ปและวิธีออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 18 ก.พ. 63 23
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ก.พ. 63 59
แจ้งข่าวรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563 13 ก.พ. 63 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าพาวิ่งอาสาปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา" 13 ก.พ. 63 88
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 7 ก.พ. 63 14
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 31 ม.ค. 63 23