ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๓ 24 ก.ย. 63 7
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๓ 24 ก.ย. 63 6
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓ 24 ก.ย. 63 5
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๕) 24 ก.ย. 63 6
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๓ 16 ก.ย. 63 6
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ 15 ก.ย. 63 5
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" 15 ก.ย. 63 18
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ 8 ก.ย. 63 7
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ 8 ก.ย. 63 16
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ 8 ก.ย. 63 18
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ 8 ก.ย. 63 19
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ 1 ก.ย. 63 6
ประกาศกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 1 ก.ย. 63 6
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 1 ก.ย. 63 7
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 1 ก.ย. 63 801
ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 ส.ค. 63 7
ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 ส.ค. 63 5
ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย วันที่ 5 กันยายน 2563 (วันเดียว...เท่านั้น) 26 ส.ค. 63 7
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 ส.ค. 63 27
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ 20 ส.ค. 63 20
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกและประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและห้องประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ส.ค. 63 20
ปรชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 19 ส.ค. 63 25
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ 19 ส.ค. 63 20
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 13 ส.ค. 63 6
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 11 ส.ค. 63 10
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลหนองพอก 11 ส.ค. 63 29
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 11 ส.ค. 63 27
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ 11 ส.ค. 63 20
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 6 ส.ค. 63 32
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 4 ส.ค. 63 26