ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 23 ส.ค. 62 0
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ 21 ส.ค. 62 2
การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 21 ส.ค. 62 1
เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเ็ร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี 20 ส.ค. 62 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 ก.ค. 62 10
ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation (TEMSA) 4 ก.ค. 62 19
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ก.ค. 62 16
ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562 3 ก.ค. 62 13
คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 1 ก.ค. 62 14
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 มิ.ย. 62 16
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและช่องทางไลน์ (Line) “กลุ่มข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” 28 พ.ค. 62 26
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประะชาสัมพันธ์ เกี่ยวกัยโรคมะเร็งและความตาย 27 พ.ค. 62 28
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ 16 พ.ค. 62 24
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) 14 พ.ค. 62 38
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 14 พ.ค. 62 30
ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดเจย์ดีชัยมงคล เนื่่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี ชาตกาลฯ 1 พ.ค. 62 31
ประชาสัมพันธ์ แจ้งบัญชีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 62 29
ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 62 34
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 30 เม.ย. 62 31
ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๗ (The ๗ Thailand Bike and walk Forum) 23 เม.ย. 62 30
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๗ ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักยานโลก ครั้งที่ ๒ 23 เม.ย. 62 25
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดีอนเมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ 22 เม.ย. 62 30
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช. 22 เม.ย. 62 37
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 19 เม.ย. 62 29
ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและช่องไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร่งการรับรู้” 9 เม.ย. 62 29
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 9 เม.ย. 62 28
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 25 มี.ค. 62 34
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย 22 มี.ค. 62 38
ประชาสัมพันธ์โปรสเตอร์ การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 18 ม.ค. 62 71
แผนการออกสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ในเขตตำบลโคกสว่าง 15 ม.ค. 62 60