ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 21 ก.ย. 65 13
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาสังคม เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยอนนไลน์" 22 ส.ค. 65 45
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 22 ส.ค. 65 73
สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปี ๒๕๖๕ 16 ส.ค. 65 47
ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้กรรมมกันต้านภัยอาชญากรรมมางเทคโนโลยี 8 ส.ค. 65 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 ส.ค. 65 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การควบคุมการเล้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 ส.ค. 65 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 ส.ค. 65 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 ส.ค. 65 34
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๖๗๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 5 ส.ค. 65 28
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 27 ก.ค. 65 28
ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 26 ก.ค. 65 37
ขอส่งวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 26 ก.ค. 65 29
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ 11 ก.ค. 65 57
ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN ๒๐๒๒ เนื่องในโอกาสกสนสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 ก.ค. 65 58
ประชาสัมพันธ์ประมวจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 7 ก.ค. 65 59
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองพอก 7 ก.ค. 65 41
ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers สำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี ๒๕๖๕ 5 ก.ค. 65 53
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสีดา 1 ก.ค. 65 57
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 1 ก.ค. 65 59
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 1 ก.ค. 65 51
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเสนตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี ๒๕๖๕ 1 ก.ค. 65 35
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 1 ก.ค. 65 54
ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถสวยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน 30 มิ.ย. 65 34
ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 30 มิ.ย. 65 54
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (NRCT Open House ๒๐๒๒) และการเปิดรับขอเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 30 มิ.ย. 65 53
ประชาสัมพัน์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 30 มิ.ย. 65 49
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ และ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ 20 มิ.ย. 65 38
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 20 มิ.ย. 65 52
วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 20 มิ.ย. 65 34