สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางสมหมาย ศิลาวารีย์
ประธานสภาฯ


นางอมรรัตน์ เนตรมณี
รองประธานสภาฯ


นายวิลัย โพธิ์มาตร์
เลขานุการสภาฯ


นายคำเกษ คนหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายประดับ จันพิพัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายหนูเรียน ประทุมวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายพันคำ ราชอารีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นางเดือน แวววงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นางสาวทองใบ นวนเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายถาวร มานะที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายจำลอง บัวแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายคำกอน เมืองหงส์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายหัด พันปลาโด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นางวาสนา สมหวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายสวาด บูญศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10


นายทองมี ไชยกุฉิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10