ส่วนโยธา

หัวข้อ :: ส่วนโยธา


 

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

   

 

นายยุทธพร อาจวิชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

   

 

นายอนิวัตติ์ ลายสาคร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
 

นางดวงพร นุวงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการโยธา

     

 

นายวิทยา ทองใบ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 

นายเชื้อชาติ สิงห์ไกรหาญ
จ้างเหมา(ส่วนโยธา)

     

 

นายนคร ทองสม
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา

 
 

นายบุญรอด สุขส่ง
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา

     

 

นายบุญรัก โนรีรัตน์
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา

     
วันที่ : 17 มกราคม 61   View : 952