พันธกิจ

หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจ
 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ส่งเสริมการศึกษา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน
5. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 388