สมาชิกสภาฯ

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ


 

นางสมหมาย ศิลาวารีย์
ประธานสภาฯ

   

 

นางอมรรัตน์ เนตรมณี
รองประธานสภาฯ

 
 

นายวิลัย โพธิ์มาตร์
เลขานุการสภาฯ

     

 

นายคำเกษ คนหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

 
 

นายประดับ จันพิพัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

     

 

นายหนูเรียน ประทุมวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

 
 

นายพันคำ ราชอารีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

     

 

นางเดือน แวววงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

 
 

นางสาวทองใบ นวนเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

     

 

นายถาวร มานะที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

 
 

นายจำลอง บัวแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

     

 

นายคำกอน เมืองหงส์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

 
 

นายหัด พันปลาโด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

     

 

นางวาสนา สมหวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

 
 

นายสวาด บูญศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

     

 

นายทองมี ไชยกุฉิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

     
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 1472