ประชาสัมพันธ์ การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

ประชาสัมพันธ์ การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 7 มกราคม 65   View : 50
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 797)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 773)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 1837)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 476)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 513)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 725)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 515)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :