เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แถลงการณ์นโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายสงวน ชมภูทิพย์ แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕


ออนไลน์ : 14

Gallery :: เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แถลงการณ์นโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายสงวน ชมภูทิพย์ แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ : 6 มกราคม 65   View : 28