12 กันยายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ให้กับเด็กเล็ก(อายุ 2-5 ปี) ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพานประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก


ออนไลน์ : 7

Gallery :: 12 กันยายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ให้กับเด็กเล็ก(อายุ 2-5 ปี) ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพานประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก
12 กันยายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ให้กับเด็กเล็ก(อายุ 2-5 ปี) ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพานประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งศรีสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 64   View : 22