คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   7 เม.ย. 65 73
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   5 เม.ย. 65 60
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ   5 เม.ย. 65 54
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง   1 เม.ย. 65 47
คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 65 40
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 เม.ย. 65 40
คู่มือ การปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   1 เม.ย. 65 39
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ   1 เม.ย. 65 32
คู่มือการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่   1 เม.ย. 65 34
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   17 มี.ค. 64 235
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มี.ค. 64 143
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มี.ค. 64 150