ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ต.ค. 59 29
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 28
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 35
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 27
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 22
งบประมาณรายจ่ายประจำปี   0 -1957 22
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 26
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 26
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 22
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 25
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 24
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 24
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 47
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 24