ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ต.ค. 59 17
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 13
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 16
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 10
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 10
งบประมาณรายจ่ายประจำปี   0 -1957 11
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 12
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 13
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 10
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 11
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 10
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 10
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 10
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 12