ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 63
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 60
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 94
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 91
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 102
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 89
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 101
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 101
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 101
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 100
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 93
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 95
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 120
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 95