ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 84
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 74
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 114
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 114
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 118
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 104
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 118
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 118
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 118
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 115
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 110
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 112
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 136
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 113