ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 13
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 16
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 53
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 44
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 55
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 50
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 55
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 55
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 53
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 54
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 53
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 55
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 75
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 52