ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 49
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 46
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 79
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 77
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 85
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 75
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 84
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 82
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 88
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 82
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 79
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 81
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 106
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 81