ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ต.ค. 59 4
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 4
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 2
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 2
งบประมาณรายจ่ายประจำปี   0 -1957 2
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 2
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 4
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 2
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 2
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 2
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 2
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 2