ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 79
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 72
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 111
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 109
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 115
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 102
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 114
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 115
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 114
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 112
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 107
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 109
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 134
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 108