ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 97
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 84
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 125
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 124
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 131
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 117
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 127
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 131
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 129
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 128
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 120
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 126
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 148
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 127