ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 27
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 28
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 63
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 60
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 68
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 61
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 68
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 68
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 72
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 66
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 66
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 67
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 89
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 66