ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   14 ธ.ค. 61 69
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   1 ต.ค. 61 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ต.ค. 61 64
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ต.ค. 59 100
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย   14 ต.ค. 59 100
แผนพัฒนาท้องถิ่น   0 -1957 107
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   0 -1957 94
แผนการดำเนินงาน   0 -1957 105
แผนอัตรากำลัง   0 -1957 106
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   0 -1957 106
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   0 -1957 106
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   0 -1957 98
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.   0 -1957 102
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   0 -1957 125
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   0 -1957 100