กองคลัง

หัวข้อ :: กองคลัง


 

นางเพ็ญพิศ รังษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

 

นางสาวอภิรัตน์ พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 
 

นางอนงค์ พิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี

     

 

นางสาวพิมพ์ญาดา พิมหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
 

นางสาวปิยาพร ศรีประไหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการคลัง

     

 

นางสาวแคทรียา บุญจรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

นางสาวภวิกา สุขส่ง
ผู้ช่วยงานกองคลัง (จ้างเหมา)

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 60   View : 1068