ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ รายนายสมชาย ชัยปัดถา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๕๑๐รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA๔ ขนาด๘๐ แกรม) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ม.๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๔-๐๐๐๑ ๒ จุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ม.๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๔-๐๐๐๑ ๒ จุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ม.๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๔-๐๐๐๑ ๒ จุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 65
ซื้อต้นกล้าพันธุ์ไม้(กินได้) จำนวน ๕ รายการและปุ๋ยเคมี จำนวน ๙ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ ไซโจเดนกิ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) BLUE PUMP BLP-MHF๘B/๒๐๐c ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) BLUE PUMP BLP-MHF๘B/๒๐๐c ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน ยี่ห้อUniview IPC๓๒๒CR๓-VSPF๒๘-A จำนวน ๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ศพด.ทั้ง๓ศูนย์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ประปา/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) BLUE PUMP BLP-MHF๘B/๒๐๐c ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) BLUE BLP-MHF๘B/๒๐๐c ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า( ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๕ แรง) โดยการ เปลี่ยนลูกปืนและพันขดลวดสายทองแดงใหม่ มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บย๒๔๔รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มแบบถ้วยใส ขนาดบรรจุ 48 ถัวย/กล่อง ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง SAIJO DENKI ขนาด ๒๕,๖๖๕ บีทียู เบอร์๕ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) MITSBISHI WCM-๓๗๐๕FS ขนาด ๕ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 65
จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ปริ้นติดพลาสวูด (บอกทางสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโคกสว่าง ) ขนาด ๑๒๓ x ๕๐ ซม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งตามจุด จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) SUPER WCM-๒๒๐๕FS ขนาด ๒ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มแบบก้อน, คลอรีน ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) MITSUBISHI SUPER PUMP WCM-๒๒๐๕FS ขนาด ๒ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) SUPER WCM-๒๒๐๕FS ขนาด ๒ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) BLUE BLP-MHF๘B/๒๐๐c ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ก๑๕๓.๔x ลึก๗๗.๓ xสูง๗๕ ซม.จำนวน ๑ ตัวโต๊ะทำงานสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ก๑๐๗.๗x ลึก๖๖.๙ xสูง๗๕ ซม.จำนวน ๑ตัวและเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ก๕๙ x ลึก๕๖ xสูง๑๐๔ซม. จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (รย.3) หมายเลขทะเบียน บพ 6232 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 003-53-๐๐๐1 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บย๒๔๔ รอ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SPC261DNW จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๔๑๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ม.๑๐ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ความยาวรวมเฉลี่ย ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ม.๗ บ.ศรีสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ๑๖๐ลบ.ม. ม.๕ บ.เหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ๗๒ ลบ.ม.ขนาดกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๑,๐๐๐ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ท่อน บ.หนองเม็ก ม.๔ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด๒นิ้ว ๒ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ Lenovo ThinkCentre Neo ๕๐t จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ๗๒ ลบ.ม.ขนาดกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๑,๐๐๐ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ท่อน บ.หนองเม็ก ม.๔ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำที่ชำรุด บ้านเหล่าหม้อ หมู่ที่๕ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำที่แตกชำรุด บ.เหล่าหม้อ หมู่ที่๕ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ๗๒ ลบ.ม.ขนาดกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๑,๐๐๐ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ท่อน บ.หนองเม็ก ม.๔ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ,ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ปริมาณ ๔๘ ลบ.ม.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว๔๘๐ เมตร บ้านนาโคก ม.๑ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถมลูกรังขนาดกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว๘๐๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร พร้อมเกรดปรับผิวจราจร บ.นาโคก หมู่ที่๑ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำที่แตกชำรุด บ.เหล่าหม้อ หมู่ที่๕ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำที่ชำรุด บ้านเหล่าหม้อ หมู่ที่๕ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65